<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

20 lutego 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie

Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

W § 2 ust. 1 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:          
„Organem Funduszu jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, zwane dalej „Towarzystwem", wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000019384. Na warunkach określonych w Ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w niniejszym Statucie jako organ Funduszu działa również Rada Inwestorów.”.       

Zmiana statutu wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.
Za dzień ogłoszenia uznaje się dzień ogłoszenia zmian statutu w kolejowym wydawnictwie „Raport Kolejowy” lub dzień ogłoszenia zmian statutu na stronie internetowej www.nntfi.pl w zależności od tego, który nastąpi później.

Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1) statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), Fundusz obowiązany jest ogłaszać zmiany statutu na stronie internetowej www.nntfi.pl oraz w kolejowym wydawnictwie „Raport Kolejowy”.

Ogłoszenie w kolejowym wydawnictwie „Raport Kolejowy” zostało opublikowane w wydaniu lutowym z datą 19 lutego 2021 roku zaś na stronie internetowej www.nntfi.pl w dniu 20 lutego 2021 roku.
Powyższe zmiany statutu Funduszu wejdą w życie w terminie 30 dni od późniejszej z dat ich ogłoszenia to jest od 22 marca 2021 roku.