<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

28 maja 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie


NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1. W § 23 ust. 5b części I statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN Parasol FIO Subfunduszu Gotówkowego” zastępuje się nazwą „NN Parasol FIO NN Subfunduszu Konserwatywnego”.

2. W § 5 ust. 6 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN Subfunduszu Gotówkowego” zastępuje się nazwą „NN Subfunduszu Konserwatywnego”, a nazwę „NN Subfunduszu Lokacyjnego Plus” zastępuje się nazwą „NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji”.

3. W § 8 ust. 1 pkt 3) Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wskazaną w treści wartość „70%” zastępuje się wartością „50%”.

4. W § 8 ust. 1 pkt 4) Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wskazaną w treści wartość „30%” zastępuje się wartością „50%”.

5. W § 8 ust. 1 pkt 8) Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wskazaną w treści wartość „30%” zastępuje się wartością „50%”.

6. W § 8 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) NN Parasol FIO określa, że aktywa NN Subfunduszu Obligacji mogą być lokowane w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516)  Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).”.

7. W § 8 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Zgodnie z §9 ust. 10 NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10,12, 13, 18 i 19, w związku z działalnością NN Subfunduszu Obligacji może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.”.

8. W § 9 ust. 10  pkt 2 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występującą w podpunkcie a) frazę „papierów wartościowych” zastępuje się frazą „papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego”.

9. W § 9  Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występującą w ustępie 12 frazę „lub też swapami walutowymi” zastępuje się frazą „swapami walutowymi lub swapami ryzyka kredytowego (w tym instrumentami CDX oraz iTraxx)”.

10. W § 9 ust. 25 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występującą w punkcie 3) frazę „o terminie do wykupu nie dłuższym niż 1 rok” zastępuje się frazą „ze średnim ważonym terminem do wykupu (duration) nie dłuższym niż 1 rok”.

11. W § 9 ust. 25 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występującą w punkcie 4) frazę „o terminie do wykupu nie dłuższym niż 3 lata” zastępuje się frazą „ze średnim ważonym terminem do wykupu (duration) dłuższym niż 1 rok, ale nie dłuższym niż 3 lata”.

12. W § 9 ust. 25 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występującą w punkcie 5) frazę „o terminie do wykupu dłuższym niż 3 lat” zastępuje się frazą „ze średnim ważonym terminem do wykupu (duration) dłuższym niż 3 lata”.

13. Treść § 10 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:

„NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Obligacji wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

1) 1,13% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a) 0,88% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

1b) 0,98% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2,

2) 1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

3) 0,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

4) 1,13% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5) 0,83% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6) 0,88% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

7) 0,60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

8) 0,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,52%.”.

14. W § 10a Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN Subfundusz Oszczędnościowy” zastępuje się nazwą „NN Subfundusz Konserwatywny”, nazwę „NN Subfunduszu Oszczędnościowego” zastępuje się nazwą „NN Subfunduszu Konserwatywnego”, a nazwę „NN Subfunduszu Oszczędnościowym” zastępuje się nazwą „NN Subfunduszu Konserwatywnym”.

15. W § 10a ust. 1 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt j otrzymuje następujące brzmienie:

„j. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) NN Parasol FIO określa, że Aktywa NN Subfunduszu Konserwatywnego mogą być lokowane w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516)  Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).”.

16. W § 10a ust. 1 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt n otrzymuje następujące brzmienie:

„n. Zgodnie z §9 ust. 10 NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19, w związku z działalnością NN Subfunduszu Konserwatywnego może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.”.

17. W § 10a ust. 1 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt o otrzymuje następujące brzmienie:

„o. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Konserwatywnym wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość: 

1) 0,62% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a) 0,47% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

2) 0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

3) 0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

4) 0,62% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5) 0,47% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6) 0,27% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

7) 0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

8) 0,65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,50%.”.

18. W § 10a ust. 2 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt j otrzymuje następujące brzmienie:

„j. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) NN Parasol FIO określa, że Aktywa NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji mogą być lokowane w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516)  Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).”.

19. W § 10a ust. 2 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt n otrzymuje następujące brzmienie:

„n. Zgodnie z §9 ust. 10 NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19, w związku z działalnością NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.”.

20. W § 10a ust. 2 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt o otrzymuje następujące brzmienie:

„o. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Krótkoterminowych Obligacji wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość: 

1) 0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a) 0,67% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1

2) 1,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

3) 0,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

4) 0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5) 0,62% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6) 0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

7) 0,60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

8) 0,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,52%.”.

21. W § 10a ust. 3 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt k otrzymuje następujące brzmienie:

„k. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) NN Parasol FIO określa, że Aktywa NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto („Toronto Stock Exchange”, „TSX”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu („SIX Swiss Exchange”) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo („Oslo Stock Exchange”, „Oslo Børs”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).”.

22. W § 10a ust. 3 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt o otrzymuje następujące brzmienie:

„o. Zgodnie z §9 ust. 10 NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19, w związku z działalnością NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.”.

23. W § 10a ust. 3 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt p otrzymuje następujące brzmienie:

„p. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Stabilnego Wzrostu wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość: 

1) 2,37% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a) 1,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

2) 1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

3) 0,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

4) 2,37% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5) 1,77% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6) 2,37% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

7) 0,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

8) 1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,52%.”.

24. W § 10a ust. 4 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt k otrzymuje następujące brzmienie:

„k. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) NN Parasol FIO  określa, że Aktywa NN Subfunduszu Zrównoważonego mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto („Toronto Stock Exchange”, „TSX”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu („SIX Swiss Exchange”) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo („Oslo Stock Exchange”, „Oslo Børs”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).”.

25. W § 10a ust. 4 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt o otrzymuje następujące brzmienie:

„o. Zgodnie z §9 ust. 10 NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19, w związku z działalnością NN Subfunduszu Zrównoważonego może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.”.

26. W § 10a ust. 4 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt p otrzymuje następujące brzmienie:

„p. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Zrównoważonym wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

1) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a) 2,26% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

2) 1,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

3) 0,90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

4) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5) 2,16% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

7) 0,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S.

8) 1,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,58%.”.

27. W § 10a ust. 5 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt k otrzymuje następujące brzmienie:

„k. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) NN Parasol FIO określa, że Aktywa NN Subfunduszu Akcji mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto („Toronto Stock Exchange”, „TSX”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu („SIX Swiss Exchange”) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo („Oslo Stock Exchange”, „Oslo Børs”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).”.

28. W § 10a ust. 5 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt o otrzymuje następujące brzmienie:

„o. Zgodnie z §9 ust. 10 NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19, w związku z działalnością NN Subfunduszu Akcji może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.”.

29. W § 10a ust. 5 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt p otrzymuje następujące brzmienie:

„p. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Akcji wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość: 

1) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a) 2,20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

2) 1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

3) 1,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

4) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

7) 0,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

8) 1,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,60%.”.

30. W § 10a ust. 6 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt l otrzymuje następujące brzmienie:

„l. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) NN Parasol FIO określa, że Aktywa NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto („Toronto Stock Exchange”, „TSX”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu („SIX Swiss Exchange”) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo („Oslo Stock Exchange”, „Oslo Børs”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).”.

31. W § 10a ust. 6 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt p otrzymuje następujące brzmienie:

„p. Zgodnie z §9 ust. 10 NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19, w związku z działalnością NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.”.

32. W § 10a ust. 6 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt r otrzymuje następujące brzmienie:

„r. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Średnich i Małych Spółek wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość: 

1) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a) 2,20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

2) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

3) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

4) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

5) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S.”.

33. W § 10a Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN Subfunduszu Akcji Środkowoeuropejskich” zastępuje się nazwą „NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania”.

34. W § 10a Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zasady polityki inwestycyjnej NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania; kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania,  zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz opłaty za zarządzanie w NN Subfunduszu Polskim Odpowiedzialnego Inwestowania.”.

35. W § 10a ust. 7 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt i otrzymuje brzmienie:

„i. Kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania:

- Głównym kryterium, którym będzie kierował się NN Parasol FIO, jest wzrost wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania w długim horyzoncie inwestycyjnym. Istotnym elementem doboru lokat NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania jest analiza emitentów instrumentów finansowych pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, analiza czynników niefinansowych tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego  (ang. environmental social governance – ESG), w szczególności NN Parasol FIO nie będzie inwestował Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania w akcje spółek, których głównym źródłem dochodu jest produkcja papierosów, alkoholu oraz wydobycie i przetwarzanie węgla brunatnego lub kamiennego.

- Główne kryteria doboru lokat określa § 9 ust. 1.”.

36. W § 10a ust. 7 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego skreśla się punkt j.

37. W § 10a ust. 7 pkt k Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego lit. a) i lit. b) otrzymują brzmienie:

„lit. a) akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty finansowe lub uznane indeksy, w skład których wchodzą instrumenty finansowe o charakterze udziałowym stanowiące przedmiot obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – od 50% do 100% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania,

lit. b) zagraniczne akcje – od 0% do 50% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania,”.

38. W § 10a ust. 7 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt l otrzymuje brzmienie:

„l. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) NN Parasol FIO określa, że Aktywa NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto („Toronto Stock Exchange”, „TSX”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu („SIX Swiss Exchange”) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo („Oslo Stock Exchange”, „Oslo Børs”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).”.

39. W § 10a ust. 7 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt p otrzymuje brzmienie:

„p. Zgodnie z §9 ust. 10 NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19, w związku z działalnością NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.”.

40. W § 10a ust. 7 Rozdziałów VII i VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt r otrzymuje następujące brzmienie:

„r. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Polskim Odpowiedzialnego Inwestowania wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość: 

1) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a) 2,16% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

2) 1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

3) 0,9% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

4) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5) 2,46% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6) 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

7) 0,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

8) 1,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,60%.”.