<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1 stycznia 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie
NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

 

1.      W postanowieniu § 2 ustęp 4 częsci I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 10) otrzymuje brzmienie:

10)      „NN Subfundusz Indeks Surowców (L)”,

 

2.      W postanowieniu § 2 ustęp 5 częsci I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 10) otrzymuje brzmienie:

10)      „NN (L) Indeks Surowców”,

 

3.      W § 38 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 7 dodaje się ustęp 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

8.         Fundusz publikuje informacje o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszy na stronie internetowej www.nntfi.pl. Publikacja informacji dokonywana jest kwartalnie nie wcześniej niż 14- tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału w formie pliku xls i pdf oraz według stanu na dzień ostatniej wyceny w danym kwartale. Treść publikacji umożliwia identyfikację danego Subfunduszu, poszczególnych składników lokat Subfunduszu oraz ich wartości i udziału w portfelu Subfunduszu.

 

4.      W Rozdziale X części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tytuł „NN Subfundusz Nowej Azji (L)” zastępuje się tytułem „NN Subfundusz Indeks Surowców (L)”.

 

5.      W postanowieniu § 1 ust. 1 Rozdziału X części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN Subfundusz Nowej Azji (L)” zastępuje się nazwą „NN Subfundusz Indeks Surowców (L)”.

 

6.      Nagłówek oraz postanowienie § 6 Rozdziału X części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymują brzmienie:

 

Zasady polityki inwestycyjnej subfunduszu NN (L) Commodity Enhanced

§ 6      

1.      Celem subfunduszu NN (L) Commodity Enhanced (zwanego w dalszej części niniejszego paragrafu „subfunduszem zagranicznym”) jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej niż wyniku indeksu Bloomberg Commodity (TR).

2.      Subfundusz zagraniczny dąży do osiągnięcia tych celów poprzez inwestowanie aktywów w:

         (1) Dedykowany indeks o nazwie o nazwie Commodity Enhanced Curve Index, który jest zdywersyfikowanym indeksem towarów zaprojektowanym tak, aby osiągnąć wyniki lepsze od indeksu Bloomberg Commodity (Excess Return) Index. Commodity Enhanced Curve Index dąży do osiągnięcia lepszych wyników poprzez umiejscowienie swojej ekspozycji towarowej w różnych punktach na krzywej kontraktów terminowych na dostawę towarów, zgodnie z wewnętrznym algorytmem zaprojektowanym i obsługiwanym przez NN Investment Partners. Inwestycje w Commodity Enhanced Curve Index realizowane są poprzez zawieranie swapów na ten indeks z wysoko ocenianymi kontrahentami. Wspomniane swapy pozwalają subfunduszowi zagranicznemu otrzymać stopę zwrotu indeksu Commodity Enhanced Curve Index w zamian za zapłatę stałej opłaty. Ryzyko kontrahenta wynikające z wykorzystywania swapów jest ograniczane poprzez codzienny proces wymiany zabezpieczeń z kontrahentami swapów. Subfundusz zagraniczny ma również możliwość zamknięcia swapów w dowolnym momencie. Dla celu osiągnięcia swoich celów inwestycyjnych subfundusz zagraniczny może również wykorzystywać kontrakty futures oraz swapy na indeks Bloomberg Commodity (Excess Return) Index. Ryzyka związane z wykorzystywaniem finansowych instrumentów pochodnych dla celów innych niż zabezpieczenie lokat opisane zostały w rozdziale II „Ryzyka związane ze spektrum inwestycyjnym: szczegółowy opis” części III „Dodatkowe informacje” prospektu informacyjnego funduszu zagranicznego NN (L).

Subfundusz zagraniczny nie będzie dokonywał bezpośrednio fizycznych zakupów towarów.

(2) Portfel zbywalnych papierów wartościowych oraz/lub instrumentów rynku pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez Stany Zjednoczone Ameryki może stanowić więcej niż 35% wartości aktywów netto subfunduszu zagranicznego, o ile taka ekspozycja jest zgodna z zasadą dywersyfikacji ryzyka opisaną w art. 45 (1) luksemburskiej ustawy z 2010 r. W celu osiągnięcia celów inwestycyjnych, subfundusz zagraniczny może także inwestować, w charakterze pomocniczym, w inne zbywalne papiery wartościowe (w tym w warranty na zbywalne papiery wartościowe do poziomu 10% aktywów netto subfunduszu zagranicznego oraz obligacje zamienne), instrumenty rynku pieniężnego, depozyty oraz waluty, tytuły uczestnictwa przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, działające na podstawie Dyrektywy 2009/65/WE („UCITS”) i/ lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania („UCI”) w rozumieniu art. 1 par. (2) lit. a) i b) Dyrektywy 2009/65/WE. Z zastrzeżeniem jednak, że inwestycje w UCITS i UCI nie mogą przekroczyć ogółem poziomu 10% aktywów netto. Jeżeli subfundusz zagraniczny inwestuje w warranty na zbywalne papiery wartościowe, należy pamiętać, że wartość aktywów netto może wahać się w stopniu wyższym niż miałoby to miejsce, gdyby subfundusz zagraniczny inwestował w same bazowe aktywa, z uwagi na wyższą zmienność cen warrantów. Subfundusz zagraniczny może również wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne, w tym między innymi następujące:

– opcje i kontrakty terminowe futures na zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,

– kontrakty terminowe futures i opcje na indeksy giełdowe,

– swapy, kontrakty terminowe futures i opcje na stopy procentowe,

– swapy na stopę zwrotu,

– swapy ryzyka kredytowego,

– walutowe kontrakty terminowe forward oraz opcje walutowe.

3.      Subfundusz zagraniczny może ponadto angażować się w transakcje pożyczki papierów wartościowych oraz zawierać umowy odkupu papierów wartościowych.

 

7.      Występującą w treści nagłówka § 9 Rozdziału X części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN (L) Asia Income” zastępuje się nazwą „NN (L) Commodity Enhanced”.

 

8.      Postanowienie § 9 Rozdziału X części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje brzmienie:

§ 9      

Zgodnie z warunkami powołania, NN Investment Partners B.V. przez NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wypłaca NN Investment Partners B.V. roczną opłatę za zarządzanie obliczaną od średniego stanu aktywów netto subfunduszu, w wysokości 0,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy I, 0,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy N, 0,30% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy O, 1% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy P, 0,50% w przypadku tytułów uczestnictwa klasy R, 0,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy S, 1,30% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy X, do tytułów uczestnictwa Klasy Z oraz Klasy Zz nie została przypisana opłata za zarządzanie i w jej miejsce NN Investment Partners B.V. nakłada i pobiera specjalną opłatę za zarządzanie bezpośrednio od uczestnika funduszu na podstawie postanowień specjalnej umowy. Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane w tytuły uczestnictwa Klasy Z ani Klasy Zz. Opłata podlega zapłacie co miesiąc z dołu.”