<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 5 czerwca 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 5 czerwca 2020 r.

5 czerwca 2020

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  reprezentujące NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty ogłasza

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego sygn. DFF.4022.501.2019.PG z dnia 20 maja 2020 roku. udzielającej zezwolenia na utworzenie nowych subfunduszy: NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji oraz NN Subfunduszu Indeks Obligacji w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dniem ogłoszenia wchodzą w życie następujące zmiany statutu:

1.      W § 2 ust. 4 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 15) i 16) otrzymują następujące brzmienie:

15) „NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji",

16) „NN Subfundusz Indeks Obligacji”.

2.      W § 2 ust. 5 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 15) i 16) otrzymują następujące brzmienie:

15) „NN Globalnej Dywersyfikacji",

16) „NN Indeks Obligacji”.

3.      W części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział XV otrzymuje nstępujące brzmienie:

Rozdział XV

NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji

§ 1

1.      Subfundusz działa pod nazwą NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji.

2.      Uczestnikami Subfunduszu mogą być osoby wskazane w § 14 Części I Statutu.

3.      Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, A2, E, F, I, K, P, S, T i W.

4.      Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określają § 19 - 26 Części I Statutu.

5.      Wysokości minimalnych wpłat określa § 18 Części I Statutu.

6.      Wszystkie prawa uczestników Subfunduszu określa Część I Statutu, w szczególności § 27 Części I Statutu.

Cel inwestycyjny Subfunduszu

§ 2

1.      Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

2.      Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.

3.      Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez zastosowanie elastycznego podejścia inwestycyjnego polegającego na inwestowaniu do 100 % Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą spełniających główne kryteria doboru lokat wskazane w § 4 niniejszego rozdziału, dających ekspozycję na różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka.  Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, Subfundusz może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości Aktywów Funduszu. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe określone w § 5 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu przewidzianych limitów.

Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Subfunduszu, główne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Subfundusz

§ 3      

1.         Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 4, 5, 12, 13, 15a i 15b Części I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 5 niniejszego rozdziału.

2.         Fundusz dokonując lokat Subfunduszu przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 9 ust. 5-9, 11-18 i 20-22 Części I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 5 niniejszego rozdziału.

3.         Dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Fundusz w ciężar Aktywów Subfunduszu określa § 9 ust. 19 Części I Statutu.

4.         Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2) Części I Statutu Fundusz określa, że może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.

5.         Zgodnie z § 9 ust. 6 pkt 1) Części I Statutu Fundusz określa, że może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

6.         Zgodnie z § 9 ust. 8 Części I Statutu Fundusz określa, że do lokat Aktywów Subfunduszu stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

1) Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1, Fundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1 powyżej;

3) łączna wartość lokat Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1 powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

7.  Zgodnie z § 9 ust. 9 Części I Statutu Fundusz określa, że zasad, o których mowa w § 9 ust. 6 - 8 Części I Statutu nie stosuje się do lokat:

          1) w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez:

a) Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

b) jednostki samorządu terytorialnego,

c) państwa członkowskie,

d) jednostki samorządu państwa członkowskiego,

e) państwa należące do OECD,f) międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie;

2) w takim wypadku Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w pkt 1), przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 poniżej, który określa przypadki, gdy Fundusz może nie stosować ograniczeń określonych w niniejszym punkcie.

 

Kryteria doboru lokat Subfunduszu

§ 4      

1.      Głównym kryterium, którym będzie kierował się Fundusz, jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Aktywa Subfunduszu będą inwestowane głównie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, dające ekspozycje na różne kategorie lokat. Fundusz będzie mógł lokować Aktywa Subfunduszu  również bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, nie będzie już możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego Subfunduszu. Ekspozycja na tradycyjne klasy aktywów (takiej jak akcje, obligacje oraz gotówkę) oraz surowce naturalne może być osiągnięta poprzez inwestowanie aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, zawieranie umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, a w przypadku ekspozycji na tradycyjne klasy aktywów, również poprzez inwestowanie aktywów Subfunduszu bezpośrednio w te klasy aktywów.

2.      Dobór poszczególnych lokat Subfunduszu determinowany będzie również założeniami realizowanej przez Fundusz strategii inwestycyjnej Subfunduszu opartej na elastycznym podejściu inwestycyjnym mającym na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. W szczególności struktura portfela inwestycyjnego Subfunduszu dostosowywana będzie do poziomu zmienności na rynkach finansowych celem utrzymania w ciągu średnioterminowego cyklu inwestycyjnego (tj. w horyzoncie 3 do 5 lat) ryzyka na poziomie odpowiadającym syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku (SRRI) kategorii 5.

3.      Główne kryteria doboru lokat określa § 9 ust. 3 Części I Statutu.

Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu

§ 5      

1.      Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat, co ma na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat w Aktywach Subfunduszu, jak i ekspozycja, jaką zapewniają te kategorie lokat będą zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:------------------------------------------------------------------------------------------------

1)      akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 4 pkt 1) lub  2) Części I Statutu – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,

2)      dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 4 pkt 1), 2) 4) i 5) Części I Statutu, listy zastawne oraz zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego, oraz depozyty – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,

3)      jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 9 ust. 5 Części I Statutu – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,

4)      tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą – do 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

2.    Zgodnie z § 9 ust. 9 Części I Statutu a także § 3 ust. 7 powyżej Fundusz określa, że może nie stosować ograniczeń, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 2) powyżej i lokować ponad 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, z tym, że Fundusz obowiązany jest wtedy dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku Pieniężnego żadnej z tych emisji nie może przekraczać 30% wartości Aktywów Subfunduszu).

3.      Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) Części I Statutu Fundusz określa, że Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących runkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto („Toronto Stock Exchange”, „TSX”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu („SIX Swiss Exchange”) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo („Oslo Stock Exchange”, „Oslo Børs”).

4.      Zgodnie z § 9 ust. 12 Części I Statutu Fundusz określa, że w związku z działalnością Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

5.      Zgodnie z §9 ust. 12 Części I Statutu Fundusz określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 12, 14, 15, 17 i 18 Części I Statutu, w związku z działalnością Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”), Chicago Mercantile Exchange („CME”), New York Stock Exchange („NYSE”) oraz  National Association of Securities Dealers Automated Quotations („NASDAQ”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Osaka Exchange, Inc. („OSE”) oraz Tokyo Stock Exchange („TSE”) w Japonii.

6.      Zgodnie z § 9 ust. 10  i 11 Części I Statutu Fundusz określa, że będzie lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa subfunduszy, jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną.

7.      Zgodnie z § 9 ust. 11 pkt 1 Części I Statutu Fundusz określa, że będzie mógł lokować powyżej 10%, ale nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania.

 

Wynagrodzenie Towarzystwa. Opłaty manipulacyjne. Koszty obciążające Subfundusz

§ 6      

1.      Towarzystwo z tytułu administracji i zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

1) 2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

2) 1,9% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

3) 1,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2,

4) 1,7% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

5) 1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

6) 2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

7) 1,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

8) 2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

9) 1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

10) 0,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T.

11) 0,6% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W.

2.         Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa, wskazanego w ust. 1 pkt 1-3 i 6-8, w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii E, F, S, T i W, Towarzystwo uprawnione jest do pobierania Wynagrodzenia za osiągnięty wynik, którego wysokość uzależniona jest od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego, naliczonego i wypłacanego zgodnie z zasadami określonymi  poniżej:

a)        Rezerwa na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik naliczana jest w każdym Dniu Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy okresu rozliczeniowego zgodnie z poniższym wzorem:

WW=MAX[0;ST*

BMKn = [1+(WIBOR1Yn-1+4%)*LDn/365]

gdzie:

 WW – wartość rezerwy na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik w okresie rozliczeniowym,

BMKn - benchmark Subfunduszu w n-tym Dniu Wyceny, wyliczony zgodnie z powyższym wzorem,

ST – maksymalna stawka Wynagrodzenia za osiągnięty wynik równa 20%,

k – liczba Dni Wyceny w danym okresie rozliczeniowym,

n – kolejny Dzień Wyceny, przy czym n=0 oznacza ostatni dzień poprzedniego okresu rozliczeniowego,

WAn – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w n-tym Dniu Wyceny,

WN(n-1) – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu po naliczeniu Wynagrodzenia za osiągnięty wynik przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny,

mn – liczba Jednostek Uczestnictwa danej kategorii będących w posiadaniu Uczestników w n-tym Dniu Wyceny,

WIBOR1Yn – (Warsaw Interbank Offered Rate) rozumie się przez to wskaźnik referencyjny stopy procentowej administrowany przez GPW Benchmark S.A. odzwierciedlający poziom stopy procentowej, po jakiej podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu, w rozumieniu Regulaminu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przyjętego przez administratora, mogłyby złożyć niezabezpieczony depozyt w złotych (PLN) na jeden rok (1Y) w innych podmiotach, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu., w n-tym Dniu Wyceny,

LDn – liczba dni kalendarzowych pomiędzy n-tym Dniem Wyceny a Dniem Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny.

b)        Wynagrodzenie za osiągnięty wynik naliczane jest w wysokości równej rezerwie na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik na ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik wypłacane jest przez Fundusz w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego,

c)         Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest wypłacane w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym Subfundusz osiągnął dodatnią stopę zwrotu oraz Wartość Aktywów Netto Subfunduszu po naliczeniu wynagrodzenia za osiągnięty wynik przypadająca na daną Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny w okresie rozliczeniowym jest wyższa od najwyższej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na tą Jednostkę Uczestnictwa w ostatnim Dniu Wyceny w którymkolwiek z okresów rozliczeniowych przypadających w okresie ostatnich 5 lat kalendarzowych, a w przypadku, gdy od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych Subfunduszu nie minęło 5 lat kalendarzowych, w całym okresie działania Subfunduszu.

Fundusz ustalił, że dla celu wyliczania i pobierania Wynagrodzenia za osiągnięty wynik okresem rozliczeniowym będzie okres od ostatniego Dnia Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym do ostatniego Dnia Wyceny w bieżącym roku kalendarzowym, przy czym w roku kalendarzowym, w którym utworzono Subfundusz okres rozliczeniowy liczony jest od pierwszego Dnia Wyceny.

3.      Z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Opłata Dystrybucyjna w wysokości nie wyższej niż:

1)    3% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

2)    3% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

3)    3% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

4)    3% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P.

4.      Z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być pobierana Opłata Umorzeniowa w wysokości nie wyższej niż:

1) 10% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niż 100 zł – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I lub K; w przypadku gdy kwota z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa będzie niższa niż 100 zł, kwota ta w całości jest przeznaczona na Opłatę Umorzeniową; Opłata Umorzeniowa może być pobierana jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE lub umowy IKZE z danym Oszczędzającym i nie może być pobierana z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji lub zamiany; Towarzystwo z tytułu realizacji Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu nie pobiera opłat innych niż Opłata Umorzeniowa,

2) 5% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P.

5.      Z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, oprócz Opłaty Dystrybucyjnej może być pobierana Opłata za Konwersję albo Opłata za Zamianę w wysokości nie wyższej niż:

1) 1% kwoty przeznaczonej na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub P w funduszu docelowym albo Subfunduszu docelowym,

2) 3% kwoty przeznaczonej na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii I lub K w funduszu docelowym albo Subfunduszu docelowym.

6.      Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 tworzy się każdego dnia w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa.

7.      Niezależnie od Wynagrodzenia Towarzystwa w wysokości określonej w ust. 1 oraz Wynagrodzenia za osiągnięty wynik w wysokości określonej w ust. 2, aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii W, obciążają następujące koszty: koszty z tytułu usług maklerskich, opłaty transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, opłaty za rozliczenie transakcji oraz opłaty za transfer papierów wartościowych, koszty związane z zawieraniem umów pożyczek instrumentów finansowych, prowizje bankowe związane z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty związane z finansowaniem Subfunduszu kapitałem obcym, w tym w szczególności obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

8.      Oprócz kosztów wskazanych w ust. 7, do łącznej maksymalnej wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku oraz w wysokości nie wyższej niż określone poniżej dla poszczególnych kategorii kosztów, z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii W pokrywane będą następujące koszty:

1)     koszty i opłaty z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru aktywów oraz koszty prowizji, wydatków, zwrotu kosztów i opłat z tytułu usług Depozytariusza, oraz opłat nakładanych przez korespondentów Depozytariusza za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, do wysokości 0,12% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

2)     koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

3)     koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

4)     opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Subfunduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

5)     koszty ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu  wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku Prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowywania i druku materiałów informacyjnych oraz koszty utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

6)     koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

7)     opłaty notarialne i sądowe ponoszone w związku z działalnością Subfunduszu bądź zmianą statutu Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

8)     prowizje i opłaty za raportowanie informacji o Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie

9.      Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii W obciążają następujące koszty:

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu;

4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;

5) wynagrodzenie Depozytariusza;

6) związane z prowadzeniem subrejestru uczestników Subfunduszu;

7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa;

8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu lub przepisami prawa;

9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie dotyczącym Subfunduszu;

10) likwidacji Subfunduszu;

11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu.

10.   Koszty, o których mowa w ust. 9 pkt 5 i 6 mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:

1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W w danym roku kalendarzowym – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2) sumy kwoty 50000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W jest wyższa niż 10 000 000 zł.

11.   Koszty, o których mowa w ust. 9 pkt 11 mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W, w skali roku.

12.   Koszty, o których mowa w ust. 7-9, nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

13.   Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 7-9 wynika z umów, na podstawie których są naliczane, stosownych faktur i innych dokumentów księgowych lub przepisów prawa.

14.   Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest dla Subfunduszu, w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym) od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonej dla Subfunduszu w poprzednim Dniu Wyceny.

15.   Koszty wskazane w ust. 7-9 związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są w całości z Aktywów Subfunduszu. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 7-9, obciąża Fundusz w całości partycypację danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.

16.   Pokrycie kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyjątkiem kosztów z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu, następuje najwcześniej w terminie ich wymagalności. Pokrycie kosztów z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu następuje w wysokości i terminach określonych przez właściwe przepisy.

17.   W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mogą przekroczyć każdorazowo kwoty 100.000 złotych, przy czym koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu mogą obciążać Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii W w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W w skali roku. Koszty przewyższające tą kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo, z tym że nie wyklucza to możliwości pokrycia wszystkich kosztów przez Towarzystwo.

18.   W okresie likwidacji Funduszu, Aktywa Subfunduszu przypadające na , jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, obciążają koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu. Koszty te obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty obciążające Aktywa Subfunduszy w związku z likwidacją Funduszu nie mogą przekroczyć kwoty 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, przy czym koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu mogą obciążać Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii W w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W w skali roku. Koszty przewyższające tą kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo, z tym że nie wyklucza to możliwości pokrycia wszystkich kosztów przez Towarzystwo.

19.   Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 7-9 obciążających Subfundusz z własnych środków, jak również o pobieraniu Wynagrodzenia Towarzystwa lub Wynagrodzenia za osiągnięty wynik według stawek niższych niż wskazane w ust. 1 i 2 lub ich niepobieraniu.

20.   Inne niż określone w ustępach powyższych koszty pokrywane są przez Towarzystwo.

 

4.      W części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział XVI otrzymuje nstępujące brzmienie:

 

Rozdział XVI

NN Subfundusz Indeks Obligacji

 

§ 1      

1.      Subfundusz działa pod nazwą NN Subfundusz Indeks Obligacji.

2.      Uczestnikami Subfunduszu mogą być osoby wskazane w § 14 Części I Statutu.

3.      Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, A2, E, F, I, K, P, S, T i W.

4.      Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określają § 19 - 26 Części I Statutu.

5.      Wysokości minimalnych wpłat określa § 18 Części I Statutu.

6.      Wszystkie prawa uczestników Subfunduszu określa Część I Statutu, w szczególności § 27 Części I Statutu.

 

Cel inwestycyjny Subfunduszu

§ 2      

1.      Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

2.      Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.

3.      Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland, w związku z czym może inwestować do 100 % Aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, wchodzące w skład tego indeksu. W celu osiągnięcia stopy zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland Fundusz może  Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe określone w § 5 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Skład portfela Subfunudszu może różnić od składu indeksu Treasury BondSpot Poland.

 

Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Subfunduszu, główne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Subfundusz

§ 3      

1.      Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 4, 5, 12, 13, 15a i 15b Części I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 5 niniejszego rozdziału.

2.      Fundusz dokonując lokat Subfunduszu przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 9 ust. 5-9, 11-18 i 20-22 Części I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 5 niniejszego rozdziału.

3.      Dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Fundusz w ciężar Aktywów Subfunduszu określa § 9 ust. 19 Części I Statutu.

4.      Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2) Części I Statutu Fundusz określa, że może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.

5.      Zgodnie z § 9 ust. 6 pkt 1) Części I Statutu Fundusz określa, że może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

6.      Zgodnie z § 9 ust. 8 Części I Statutu Fundusz określa, że do lokat Aktywów Subfunduszu stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

1) Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1, Fundusz nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1 powyżej;

3) łączna wartość lokat Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1 powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

7.      Zgodnie z § 9 ust. 9 Części I Statutu Fundusz określa, że zasad, o których mowa w § 9 ust. 6 - 8 Części I Statutu nie stosuje się do lokat:

1) w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez:

a) Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

b) jednostki samorządu terytorialnego,

c) państwa członkowskie,

d) jednostki samorządu państwa członkowskiego,

e) państwa należące do OECD,

f) międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie;

2) w takim wypadku Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w pkt 1), przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 poniżej, który określa przypadki, gdy Fundusz może nie stosować ograniczeń określonych w niniejszym punkcie.

 

Kryteria doboru lokat Subfunduszu

§ 4      

1.      Głównym kryterium, którym będzie kierował się Fundusz przy doborze lokat Subfunduszu jest dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland.

2.      Dobór poszczególnych kategorii  lokat Subfunduszu determinowany będzie również:

 1) wagą poszczególnych instrumentów w składzie indeksu Treasury BondSpot Poland,

2) płynnością poszczególnych instrumentów wchodzących w skład indeksu Treasury BondSpot Poland, oraz

3) efektywnym zarządzaniem portfelem Sufunduszu w celu osiągnięcia stóp zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland oraz jego charakterystyką ryzyka.

3.      Główne kryteria doboru lokat określa § 9 ust. 3 Części I Statutu.

 

Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu

§ 5      

1.      Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

1)      Fundusz nie będzie dokonywał lokat Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 4 pkt 1) lub 2) Części I,

2)      dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 4 pkt 1) lub 2) Części I Statutu, w tym w szczególności papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,

3)      dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 1) lub 2) Części I Statutu, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu,

4)      listy zastawne – od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,

5)      jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 9 ust. 5 Części I Statutu – od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu,

6)      depozyty – od 0% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

2.    Zgodnie z § 9 ust. 9 Części I Statutu oraz § 3 ust. 7 powyżej Fundusz określa, że może nie stosować ograniczeń, o których mowa w § 3 ust. 7 pkt 2) powyżej i lokować ponad 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, z tym, że Fundusz obowiązany jest wtedy dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku Pieniężnego żadnej z tych emisji nie może przekraczać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

3.      Zgodnie z § 9 ust. 10 i 11 Części I Statutu Fundusz określa, że będzie lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa.

4.      Zgodnie z § 9 ust. 12 Części I Statutu Fundusz określa, że w związku z działalnością Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne w tym w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

5.      Zgodnie z §9 ust. 12 Części I Statutu Fundusz określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 12, 14, 15, 17 i 18 Części I Statutu, w związku z działalnością Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Wynagrodzenie Towarzystwa. Opłaty manipulacyjne. Koszty obciążające Subfundusz

§ 6      

1.      Towarzystwo z tytułu administracji i zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

1) 0,99% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

2) 0,89% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

3) 0,79% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2,

4) 0,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

5) 0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

6) 0,99% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

7) 0,79% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

8) 0,99% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

9) 0,78% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

10) 0,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T.

11) 0,51% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W.

2.      Z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Opłata Dystrybucyjna w wysokości nie wyższej niż:

1)    0,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

2)    0,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

3)    0,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

4)    0,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P.

3.      Z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być pobierana Opłata Umorzeniowa w wysokości nie wyższej niż:

1) 10% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem, jednak nie mniej niż 100 zł – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I lub K; w przypadku gdy kwota z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa będzie niższa niż 100 zł, kwota ta w całości jest przeznaczona na Opłatę Umorzeniową; Opłata Umorzeniowa może być pobierana jedynie w pierwszym roku po zawarciu umowy IKE lub umowy IKZE z danym Oszczędzającym i nie może być pobierana z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji lub zamiany; Towarzystwo z tytułu realizacji Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu nie pobiera opłat innych niż Opłata Umorzeniowa,

2) 5% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P.

4.      Z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, oprócz Opłaty Dystrybucyjnej może być pobierana Opłata za Konwersję albo Opłata za Zamianę w wysokości nie wyższej niż:

1) 1% kwoty przeznaczonej na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub P w funduszu docelowym albo Subfunduszu docelowym,

2) 3% kwoty przeznaczonej na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii I lub K w funduszu docelowym albo Subfunduszu docelowym.

5.      Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 tworzy się każdego dnia w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa.

6.      Niezależnie od Wynagrodzenia Towarzystwa w wysokości określonej w ust. 1, aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii W, obciążają następujące koszty: koszty z tytułu usług maklerskich, opłaty transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, opłaty za rozliczenie transakcji oraz opłaty za transfer papierów wartościowych, koszty związane z zawieraniem umów pożyczek instrumentów finansowych, prowizje bankowe związane z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty związane z finansowaniem Subfunduszu kapitałem obcym, w tym w szczególności obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

7.      Oprócz kosztów wskazanych w ust. 6, do łącznej maksymalnej wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku oraz w wysokości nie wyższej niż określone poniżej dla poszczególnych kategorii kosztów, z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii W pokrywane będą następujące koszty:

1)     koszty i opłaty z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru aktywów oraz koszty prowizji, wydatków, zwrotu kosztów i opłat z tytułu usług Depozytariusza, oraz opłat nakładanych przez korespondentów Depozytariusza za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, do wysokości 0,12% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

2)     koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

3)     koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

4)     opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Subfunduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

5)     koszty ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu  wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku Prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowywania i druku materiałów informacyjnych oraz koszty utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

6)     koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

7)     opłaty notarialne i sądowe ponoszone w związku z działalnością Subfunduszu bądź zmianą statutu Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

8)     prowizje i opłaty za raportowanie informacji o Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.

8.      Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii W obciążają następujące koszty:

1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;

2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu;

4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz korzysta w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu;

5) wynagrodzenie Depozytariusza;

6) związane z prowadzeniem subrejestru uczestników Subfunduszu;

7) podatki i opłaty, wymagane w związku z działalnością Funduszu, w tym opłaty za zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia wynika z przepisów prawa;

8) ogłoszeń wymaganych w związku z działalnością Funduszu w zakresie dotyczącym Subfunduszu zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu lub przepisami prawa;

9) druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa w zakresie dotyczącym Subfunduszu;

10) likwidacji Subfunduszu;

11) wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu.

9.      Koszty, o których mowa w ust. 8 pkt 5 i 6 mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu do wysokości:             

1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W w danym roku kalendarzowym – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W nie jest wyższa niż 10 000 000 zł,

2) sumy kwoty 50000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ponad kwotę 10 000 000 zł – gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W jest wyższa niż 10 000 000 zł.

10.   Koszty, o których mowa w ust. 8 pkt 11 mogą być pokrywane z Aktywów Subfunduszu w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W, w skali roku.

11.   Koszty, o których mowa w ust. 6-8, nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.

12.   Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 6-8 wynika z umów, na podstawie których są naliczane, stosownych faktur i innych dokumentów księgowych lub przepisów prawa.

13.   Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest dla Subfunduszu, w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym) od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonej dla Subfunduszu w poprzednim Dniu Wyceny.

14.   Koszty wskazane w ust. 6-8 związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są w całości z Aktywów Subfunduszu. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 6-8, obciąża Fundusz w całości partycypację danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.

15.   Pokrycie kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyjątkiem kosztów z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu, następuje najwcześniej w terminie ich wymagalności. Pokrycie kosztów z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu następuje w wysokości i terminach określonych przez właściwe przepisy.--------------------------------------------------------------------------------------

16.   W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mogą przekroczyć każdorazowo kwoty 100.000 złotych, przy czym koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu mogą obciążać Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii W w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W w skali roku. Koszty przewyższające tą kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo, z tym że nie wyklucza to możliwości pokrycia wszystkich kosztów przez Towarzystwo.

17.   W okresie likwidacji Funduszu, Aktywa Subfunduszu przypadające na , jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, obciążają koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu. Koszty te obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty obciążające Aktywa Subfunduszy w związku z likwidacją Funduszu nie mogą przekroczyć kwoty 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, przy czym koszty wynagrodzenia likwidatora Subfunduszu mogą obciążać Aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa kategorii W w wysokości nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa kategorii W w skali roku. Koszty przewyższające tą kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo, z tym że nie wyklucza to możliwości pokrycia wszystkich kosztów przez Towarzystwo.

18.   Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 6-8 obciążających Subfundusz z własnych środków, jak również o pobieraniu Wynagrodzenia Towarzystwa według stawek niższych niż wskazane w ust. 1 lub jego niepobieraniu.

19.   Inne niż określone w ustępach powyższych koszty pokrywane są przez Towarzystwo.