NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zmiana regulaminu NN TFI 24 - wprowadzenie nowego procesu zmiany rachunku bankowego

6 czerwca 2017

Od dnia 3 lipca 2017 r. obowiązują następujące zmiany Regulaminu:

1. Treść postanowienia § 5 ust. 2 pkt c) Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

c) w przypadku zlecenia zmiany numeru rachunku bankowego, potwierdzenie tożsamości Użytkownika oraz prawidłowości numeru rachunku bankowego wskazanego w ramach zlecenia zmiany numeru rachunku bankowego, zgodnie z ust. 3c – 3e.

2. W § 5 Regulaminu po ustępie 3b dodaje się ustępy 3c – 3e w następującym brzmieniu:

3c. W celu potwierdzenia tożsamości oraz prawidłowości numeru rachunku bankowego wskazanego w ramach zlecenia zmiany numeru rachunku bankowego, Użytkownik zobowiązany jest wykonać przelew na dowolną kwotę z należącego do niego rachunku bankowego na wskazany przez Towarzystwo do tego celu numer rachunku bankowego.
3d. Weryfikacja tożsamości Użytkownika oraz prawidłowości wskazanego przez niego numeru rachunku bankowego następuje w drodze porównania informacji wskazanych przez Użytkownika w trakcie składania zlecenia zmiany numeru rachunku bankowego z danymi właściciela oraz numerem rachunku bankowego, z którego nastąpił przelew. Zlecenie zmiany numeru rachunku bankowego realizowane jest wyłącznie w przypadku potwierdzenia zgodności wszystkich danych wymienionych w zdaniu poprzednim.
3e. Nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia uznania wskazanego przez Towarzystwo rachunku bankowego kwotą przelewu, o którym mowa w ust. 3a, Towarzystwo dokona przelewu zwrotnego uznanej kwoty na rachunek bankowy z którego nastąpiła jej wpłata.

3. Treść § 5 ust. 10 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

10. W przypadku zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa, środki pieniężne z tytułu realizacji zlecenia, pomniejszone o należny podatek, zostaną przekazane na rachunek bankowy przypisany do Numeru Uczestnika. Zmiana rachunku bankowego, na który ma nastąpić przekazanie środków pieniężnych wymaga uprzedniego złożenia zlecenia zmiany danych w zakresie dotyczącym numeru rachunku bankowego, przy czym zlecenie odkupienia nie powinno być w takim przypadku złożone wcześniej niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym nastąpiła potwierdzenie tożsamości Użytkownika oraz prawidłowości numeru rachunku bankowego wskazanego w ramach zlecenia zmiany numeru rachunku bankowego Rachunek bankowy zmieniony stosownie do zdania poprzedniego staje się rachunkiem bankowym przypisanym do Numeru Uczestnika.

4. Treść § 9 ust. 13 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

13. Regulamin wszedł w życie z dniem 7 listopada 2012 roku i został zmieniony z dniem 6 lipca 2013 r., 3 grudnia 2013 r., 21 stycznia 2014 r., 23 września 2014 r., 28 października 2014 r., 29 grudnia 2014 r., 2 lutego 2015 r., 1 września 2015 r., 4 maja 2016 r., 6 kwietnia 2017 r. oraz 3 lipca 2017 r.

 

Regulamin składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 obowiązujący od dnia 6 kwietnia 2017 r.