<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

16 sierpnia 2021

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1.         W § 24 części I statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dodaje się zdanie trzecie, które otrzymuje następujące brzmienie:

„W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Towarzystwa, zlecenia Uczestnika, z którym Towarzystwo zawarło umowę o premię inwestycyjną, mogą zostać zrealizowane w kolejności złożenia.”

2.         W § 30 części I statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1.   Z zastrzeżeniem zdania drugiego, Uczestnik może ustanowić dwóch pełnomocników, wpisanych do Rejestru Uczestników. Uczestnicy podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, mogą ustanowić nie więcej niż 6 pełnomocników, wpisanych do Rejestru Uczestników.”

3.         W części I statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po § 37 dodaje się § 37a, który wraz z nagłówkiem otrzymuje następujące brzmienie:

„Premia inwestycyjna
§ 37a 
1.      Z osobą zamierzającą w dłuższym okresie inwestować znaczne środki Towarzystwo może zawrzeć umowę określającą dodatkowe uprawnienie Uczestnika w postaci premii inwestycyjnej. Umowa może zostać zawarta również przez firmę inwestycyjną lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych, prowadzące działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, działające jako pełnomocnik swoich klientów, których portfelami zarządzają.
2.      Z zastrzeżeniem ust. 6, warunkiem otrzymania premii inwestycyjnej jest posiadanie przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy o średniej łącznej wartości nie niższej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), w okresie rozliczeniowym nie krótszym niż miesiąc. W przypadku zawarcia umowy przez firmę inwestycyjną lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych, prowadzące działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, działające jako pełnomocnik swoich klientów, Jednostki Uczestnictwa posiadane przez Uczestników będących klientami tej firmy inwestycyjnej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych traktuje się, do celu spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jako Jednostki Uczestnictwa posiadane przez tę firmę inwestycyjną lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych.
3.      Premia inwestycyjna może być wypłacana wyłącznie ze środków Towarzystwa.
4.      Wysokość premii inwestycyjnej i zasady jej naliczania określa umowa. Wysokość premii inwestycyjnej jest uzależniona od średniej wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w ustalonym w umowie okresie rozliczeniowym.
5.      W zależności od postanowień zawartej umowy, premia inwestycyjna wypłacana jest poprzez nabycie dla Uczestnika dodatkowych Jednostek Uczestnictwa lub poprzez złożenie zlecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika.
6.      Zmiana statutu Funduszu polegająca na określeniu innej średniej łącznej wartości  posiadanych przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa, w okresie rozliczeniowym, uprawniającej do otrzymania premii inwestycyjnej, nie narusza uprawnień Uczestników, którzy zawarli umowę, o której mowa w ust. 1, w okresie obowiązywania postanowień statutu określających tę wartość na innym poziomie.
7.      Wartość Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy posiadanych przez Uczestnika nie jest  uwzględniana przy weryfikacji spełniania warunku otrzymania premii inwestycyjnej z tytułu posiadania jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, których statuty przewidują takie samo uprawnienie.”