<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

19 października 2021

I. Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1.      W postanowieniu § 2 ustęp 4 częsci I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 22) otrzymuje brzmienie:

22)      „NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L)”,

2.      W postanowieniu § 2 ustęp 5 częsci I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 22) otrzymuje brzmienie:

22)      „NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji”,

3.      W Rozdziale XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tytuł „NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)” zastępuje się tytułem „NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L)”.

4.      W postanowieniu § 1 ust. 1 Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)” zastępuje się nazwą „NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L)”.

5.      Nagłówek oraz postanowienie § 6 Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymują brzmienie:

 

Zasady polityki inwestycyjnej subfunduszu NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji wydzielonego w ramach NN Parasol FIO

§ 6      

Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji, główne ograniczenia inwestycyjne NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji oraz dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji

1.      NN Parasol FIO może lokować aktywa NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 2, 3, 10, 11, 14 i 15 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 6b niniejszego rozdziału.

2.      NN Parasol FIO dokonując lokat NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 9 ust. 3-7, 9-19 i 21-24 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 6b niniejszego rozdziału.

3.      Dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez NN Parasol FIO w ciężar aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji określa § 9 ust. 20 niniejszego rozdziału.

4.      Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować aktywa NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.

5.      Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować więcej niż 5% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji.

6.      Zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że do lokat aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

         1) NN Parasol FIO może lokować do 20% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

         2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1), NN Parasol FIO nie może lokować więcej niż 10% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1) powyżej;

         3) łączna wartość lokat aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których NN Parasol FIO ulokował ponad 5% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1) powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji.

7.      Zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że do lokat aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

8.      Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że zasad, o których mowa w § 9 ust. 4 – 6 niniejszego rozdziału nie stosuje się do lokat:

         1) w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez:

a)   Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

b)   jednostki samorządu terytorialnego,

c)   państwa członkowskie,

d)   jednostki samorządu państwa członkowskiego,

e)   państwa należące do OECD,

f)   międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie;

2) w takim wypadku NN Parasol FIO może lokować do 35% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji w papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w pkt 1), przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji, z zastrzeżeniem § 6b ust. 3 poniżej, który określa przypadki, gdy Fundusz może nie stosować ograniczeń określonych w niniejszym punkcie.

6.      W Rozdziale XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po § 6 dodaje się § 6a, § 6b oraz § 6c, które wraz z nagłówkami otrzymują brzmienie:

 

Kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji

§ 6a   

1.      Głównym kryterium, którym będzie kierował się NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, jest wzrost wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji w długim horyzoncie inwestycyjnym. NN Subfundusz Obligacji będzie inwestował w dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe głównie emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Główne kryteria doboru lokat określa § 9 niniejszego rozdziału.

 

Zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji

§ 6b   

1.      NN Parasol FIO dokonując lokat aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

1)   NN Parasol FIO nie będzie dokonywał lokat aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału,--------------------------------------------

2)   NN Parasol FIO nie będzie dokonywał lokat aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji w zagraniczne akcje,

3)   dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 15% do 100% wartości Aktywów Netto NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji,

4)   dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 85% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji,

5)   Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4) niniejszego rozdziału – od 0% do 50% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji,

6)   papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 5) niniejszego rozdziału – od 0% do 10% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji,

7)   listy zastawne – od 0% do 20% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji,

8)   zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego - od 0% do 50% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji,

9)   jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 9 ust. 3 niniejszego rozdziału – od 0% do 20% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji,

10) depozyty – od 0% do 30% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji,

12) dla lokat, o których mowa w pkt 5) - 7) i 9) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 5).

2.      Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że aktywa NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji mogą być lokowane w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516)  Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).

3.      Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału oraz § 6 ust. 7 powyżej NN Parasol FIO określa, że może nie stosować ograniczeń, o których mowa w § 6 ust. 7 pkt 2) powyżej i lokować ponad 35% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, z tym, że NN Parasol FIO obowiązany jest wtedy dokonywać lokat aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku Pieniężnego żadnej z tych emisji nie może przekraczać 30% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji.

4.      Zgodnie z § 9 ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować więcej niż 10% wartości aktywów NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji łącznie w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa.

5.      Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że w związku z działalnością NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne.

6.      Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19 niniejszego rozdziału w związku z działalnością NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

Opłaty za zarządzanie w NN Parasol Funduszu Inwestycyjnym Otwartym NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji

§ 6c    

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Krótkoterminowych Obligacji wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

1)     0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a)   0,67% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

2)     1,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

3)     0,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

4)     0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5)     0,62% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6)     0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

7)     0,60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

8)     0,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

9)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,52%.

 

7.      Nagłówek oraz postanowienie § 7 Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymują brzmienie:

 

„Zasady polityki inwestycyjnej subfunduszu NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji wydzielonego w ramach NN Parasol FIO

§ 7      

Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji, główne ograniczenia inwestycyjne NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji oraz dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji

1.      NN Parasol FIO może lokować aktywa NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 2, 3, 10, 11, 14 i 15 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 7b niniejszego rozdziału.

2.      NN Parasol FIO dokonując lokat aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 9 ust. 3-7, 9-19 i 21-24 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 7b.

3.      Dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez NN Parasol FIO w ciężar aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji określa § 9 ust. 20 niniejszego rozdziału.

4.      Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować aktywa NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.

5.      Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować więcej niż 5% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji, w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji.

6.      Zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że do lokat aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

1) NN Parasol FIO może lokować do 20% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1, NN Parasol FIO nie może lokować więcej niż 10% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1 powyżej;

3) łączna wartość lokat aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1 powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji.

7.   Zgodnie z § 9 ust. 7 NN Parasol FIO określa, że zasad, o których mowa w § 9 ust. 4 – 6 niniejszego rozdziału nie stosuje się do lokat:

         1) w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez:

         a) Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

         b) jednostki samorządu terytorialnego,

         c) państwa członkowskie,

         d) jednostki samorządu państwa członkowskiego,

         e) państwa należące do OECD,

         f) międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie;

2)    w takim wypadku NN Parasol FIO może lokować do 35% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji w papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w pkt 1), przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji, z zastrzeżeniem § 7b ust. 2 poniżej, który określa przypadki, gdy NN Parasol FIO może nie stosować ograniczeń określonych w niniejszym punkcie.

 

8.      W Rozdziale XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po § 7 dodaje się § 7a, § 7b oraz § 7c, które wraz z nagłówkami otrzymują brzmienie:

Kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji

§ 7a   

1.      Głównym kryterium, którym będzie kierował się NN Parasol FIO, jest wzrost wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji w długim horyzoncie inwestycyjnym. Aktywa NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będą inwestowane głównie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, dające ekspozycje na różne kategorie lokat. NN Parasol FIO będzie mógł lokować aktywa NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji również bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, nie będzie już możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji. Ekspozycja na tradycyjne klasy aktywów (takie jak akcje, obligacje) oraz surowce naturalne może być osiągnięta poprzez inwestowanie aktywów NN Subfunduszu  Globalnej Dywersyfikacji w inne instrumenty finansowe m.in. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, a także poprzez zawieranie umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, a w przypadku ekspozycji na tradycyjne klasy aktywów, również poprzez inwestowanie aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji bezpośrednio w te klasy aktywów.

2.      Dobór poszczególnych lokat NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji determinowany będzie również założeniami realizowanej przez NN Parasol FIO strategii inwestycyjnej NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji opartej na elastycznym podejściu inwestycyjnym mającym na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. W szczególności struktura portfela inwestycyjnego NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji dostosowywana będzie do poziomu zmienności na rynkach finansowych celem utrzymania w ciągu średnioterminowego cyklu inwestycyjnego (tj. w horyzoncie 3 do 5 lat) ryzyka na poziomie odpowiadającym syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku (SRRI) kategorii 5.

3.      Główne kryteria doboru lokat określa § 9 niniejszego rozdziału.

 

Zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji

§ 7b   

1.      NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat, co ma na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji, jak i ekspozycja, jaką zapewniają te kategorie lokat będą zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. NN Parasol FIO może inwestować aktywa NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji w następujące kategorie lokat:

1)      akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału – do 100% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji,

2)      dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1), 2) 4) i 5) niniejszego rozdziału, listy zastawne oraz zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego, oraz depozyty – do 100% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji,

3)      jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 9 ust. 3 niniejszego rozdziału – do 100% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji,

4)      tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą – do 30% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji.

2.    Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału a także § 7 ust. 7 powyżej NN Parasol FIO określa, że może nie stosować ograniczeń, o których mowa w § 7 ust. 7 pkt 2) powyżej i lokować ponad 35% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, z tym, że NN Parasol FIO obowiązany jest wtedy dokonywać lokat aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku Pieniężnego żadnej z tych emisji nie może przekraczać 30% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji.

3.      Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że aktywa NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji mogą być lokowane w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule („Borsa Istanbul”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto („Toronto Stock Exchange”, „TSX”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu („SIX Swiss Exchange”) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo („Oslo Stock Exchange”, „Oslo Børs”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).

4.      Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że w związku z działalnością NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

5.      Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19 niniejszego rozdziału, w związku z działalnością NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”), Chicago Mercantile Exchange („CME”), New York Stock Exchange („NYSE”) oraz National Association of Securities Dealers Automated Quotations („NASDAQ”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Osaka Exchange, Inc. („OSE”) oraz Tokyo Stock Exchange („TSE”) w Japonii, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

6.      Zgodnie z § 9 ust. 8  i 9 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że będzie lokować do 100% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa subfunduszy, jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną.

7.      Zgodnie z § 9 ust. 9 pkt 1 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że będzie mógł lokować powyżej 10%, ale nie więcej niż 20% wartości aktywów NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania.

 

Opłaty za zarządzanie w NN Parasol Funduszu Inwestycyjnym Otwartym NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji

§ 7c    

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Globalnej Dywersyfikacji wyodrębnionym w ramach NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

1)     0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a)   0,67% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

2)     1,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

3)     0,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

4)     0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5)     0,62% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6)     0,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

7)     0,60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

8)     0,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

9)    dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,52%.

 

9.      Nagłówek oraz postanowienie § 8 Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymują brzmienie:

Zasady polityki inwestycyjnej, kryteria doboru lokat, zasady dywersyfikacji lokat oraz opłaty za zarządzanie w pozostałych subfunduszach wydzielonych w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

§8      

1.      Zasady polityki inwestycyjnej NN Subfunduszu Konserwatywnego, kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Konserwatywnego, zasady dywersyfikacji lokat oraz opłaty za zarzadzanie w NN Subfunduszu Konserwatywnym.

a.     NN Parasol FIO może lokować Aktywa NN Subfunduszu Konserwatywnego w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 2, 3, 10, 11, 14 i 15 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 1 pkt i niniejszego rozdziału.

b.     NN Parasol FIO dokonując lokat NN Subfunduszu Konserwatywnego przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 9 ust. 3-8, 10-19 i 21-24 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 1 pkt i niniejszego rozdziału.

c.      Dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez NN Parasol FIO w ciężar Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego określa § 9 ust. 20 niniejszego rozdziału.

d.     Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować Aktywa NN Subfunduszu Konserwatywnego w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.

e.      Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego, przy czym nie więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego.

f.      Zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że do lokat Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

-        NN Parasol FIO może lokować do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

-        w przypadku, o którym mowa w tiret pierwszym, NN Parasol FIO nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w pierwszym tiret powyżej;

-        łączna wartość lokat Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których NN Parasol FIO ulokował ponad 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pierwszym tiret powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego.

g.     Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że zasad, o których mowa w § 9 ust. 4 – 6 niniejszego rozdziału nie stosuje się do lokat:

-        w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, jednostki samorządu państwa członkowskiego, państwa należące do OECD, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie;

-        w takim wypadku NN Parasol FIO może lokować do 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego w papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w tiret powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt k niniejszego rozdziału, który określa przypadki, gdy NN Parasol FIO może nie stosować ograniczeń określonych w niniejszym punkcie.

h.     Kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Konserwatywnego:

-        Głównym kryterium, którym będzie kierował się NN Subfundusz Konserwatywny, jest wzrost wartości aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego w średnim horyzoncie inwestycyjnym. NN Subfundusz Konserwatywny będzie inwestował w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

-        Główne kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Konserwatywnego określa § 9 ust. 1 niniejszego rozdziału.

i.       Zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Konserwatywnego oraz inne ograniczenia inwestycyjne NN Subfunduszu Konserwatywnego:

-        NN Parasol FIO dokonując lokat Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

lit. a)  NN Parasol FIO nie będzie dokonywał lokat Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału,

lit. b)  NN Parasol FIO nie będzie dokonywał lokat Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego w zagraniczne akcje,

lit. c) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, oraz depozyty – co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto NN Subfunduszu Konserwatywnego,

lit. d)  dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego,

lit. e)   Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4) niniejszego rozdziału łącznie z lokatami, o których mowa w lit. d) – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego,

lit. f) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 5) niniejszego rozdziału – od 0% do 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego,

lit. g)  listy zastawne – od 0% do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego,

lit. h)  zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego,

lit. i) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 9 ust. 3 niniejszego rozdziału – od 0% do 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego,

lit. j) depozyty – od 0% do 30% Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego,

lit. k)   dla lokat, o których mowa w lit. c) – g) obowiązuje łącznie limit wskazany w lit. c).

j.       Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że Aktywa NN Subfunduszu Konserwatywnego mogą być lokowane w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516)  Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).

k.      Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału oraz pkt g) powyżej NN Parasol FIO określa, że może nie stosować ograniczeń, o których mowa w pkt h) tiret drugie powyżej i lokować ponad 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, z tym, że NN Parasol FIO obowiązany jest wtedy dokonywać lokat Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku Pieniężnego żadnej z tych emisji nie może przekraczać 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego.

l.       Zgodnie z § 9 ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że będzie lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Konserwatywnego łącznie w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa.

m.    Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że w związku z działalnością NN Subfunduszu Konserwatywnego może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne.--------------

n.     Zgodnie z §9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19 niniejszego rozdziału, w związku z działalnością NN Subfunduszu Konserwatywnego może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

o.     NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Konserwatywnym wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

1)     0,62% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a)   0,47% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

2)     0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

3)     0,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

4)     0,62% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5)     0,47% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6)     0,27% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

7)     0,45% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

8)     0,65% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

9)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,50%.

2.      Zasady polityki inwestycyjnej NN Subfunduszu Obligacji, kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Obligacji, zasady dywersyfikacji lokat oraz opłaty za zarzadzanie w NN Subfunduszu Obligacji.

a.     NN Parasol FIO może lokować aktywa NN Subfunduszu Obligacji w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 2, 3 i 10, 11, 14 i 15 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 2 pkt i niniejszego rozdziału.

b.     NN Parasol FIO dokonując lokat NN Subfunduszu Obligacji przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 9 ust. 3-8 oraz 10-19 i 21-24 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 2 pkt i niniejszego rozdziału.

c.      Dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez NN Parasol FIO w ciężar aktywów NN Subfunduszu Obligacji określa § 9 ust. 20 niniejszego rozdziału.

d.     Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować aktywa NN Subfunduszu Obligacji w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.

e.      Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować więcej niż 5% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji.

f.      Zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że do lokat aktywów NN Subfunduszu Obligacji stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

-        NN Parasol FIO może lokować do 20% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

-        w przypadku, o którym mowa w pkt 1), NN Parasol FIO nie może lokować więcej niż 10% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1) powyżej;-----------------------------------------

-        łączna wartość lokat aktywów NN Subfunduszu Obligacji w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których NN Parasol FIO ulokował ponad 5% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1) powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji.

g.     Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że zasad, o których mowa w § 9 ust. 4 - 6 niniejszego rozdziału nie stosuje się do lokat:

-        w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, jednostki samorządu państwa członkowskiego, państwa należące do OECD, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie;

-        w takim wypadku NN Parasol FIO może lokować do 35% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji w papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w pkt 1), przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt k niniejszego rozdziału, który określa przypadki, gdy Fundusz może nie stosować ograniczeń określonych w niniejszym punkcie.

h.     Kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Obligacji

-        Głównym kryterium, którym będzie kierował się NN Subfundusz Obligacji, jest wzrost wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji w długim horyzoncie inwestycyjnym. NN Subfundusz Obligacji będzie inwestował w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

-        Główne kryteria doboru lokat określa § 9 niniejszego rozdziału.

i.       Zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Obligacji

-        NN Parasol FIO dokonując lokat aktywów NN Subfunduszu Obligacji będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

lit. a)  NN Parasol FIO nie będzie dokonywał lokat aktywów NN Subfunduszu Obligacji w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału,

lit. b)  NN Parasol FIO nie będzie dokonywał lokat aktywów NN Subfunduszu Obligacji w zagraniczne akcje,

lit. c) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, w tym w szczególności papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, oraz depozyty – co najmniej 50% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji,

lit. d)  dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 50% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji,

lit. e)   Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4) niniejszego rozdziału – od 0% do 30% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji,

lit. f) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 5) niniejszego rozdziału – od 0% do 5% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji,

lit. g)  listy zastawne – od 0% do 20% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji,

lit. h)  zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego - od 0% do 50% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji,

lit. i) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 9 ust. 3 niniejszego rozdziału – od 0% do 10% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji,

lit. j) depozyty – od 0% do 30% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji,

lit. k) dla lokat, o których mowa w pkt c) - h) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt c).

j.       Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że aktywa NN Subfunduszu Obligacji mogą być lokowane w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”) , a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516)  Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).

k.      Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału oraz § 8 ust. 2 pkt g powyżej NN Parasol FIO określa, że może nie stosować ograniczeń, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt g) powyżej i lokować ponad 35% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, z tym, że NN Parasol FIO obowiązany jest wtedy dokonywać lokat aktywów NN Subfunduszu Obligacji w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku Pieniężnego żadnej z tych emisji nie może przekraczać 30% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji.

l.       Zgodnie z § 9 ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że będzie lokować nie więcej niż 10% wartości aktywów NN Subfunduszu Obligacji łącznie w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa.

m.    Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że w związku z działalnością NN Subfunduszu Obligacji może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne.

n.     Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19 niniejszego rozdziału, w związku z działalnością NN Subfunduszu Obligacji może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

o.     NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Obligacji wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

1)     1,13% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a)   0,88% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

1b)   0,98% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2,

2)     1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

3)     0,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

4)     1,13% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5)     0,83% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6)     0,88% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

7)     0,60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

8)     0,8% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

9)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,52%.

3.      Zasady polityki inwestycyjnej NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu oraz opłaty za zarządzanie w NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu.

a.     NN Parasol FIO może lokować Aktywa NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 2, 3, 10, 11, 14 i 15 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 3 pkt j niniejszego rozdziału.

b.     NN Parasol FIO dokonując lokat NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 9 ust. 3-19 i 21-23 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 3 pkt j niniejszego rozdziału.

c.      Dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez NN Parasol FIO w ciężar Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu określa § 9 ust. 20 niniejszego rozdziału.

d.     Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować Aktywa NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.

e.      Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, przy czym nie więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu.

f.      Zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że do lokat Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

-      NN Parasol FIO może lokować do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

-      w przypadku, o którym mowa w tiret pierwszym, NN Parasol FIO nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w tiret pierwszym powyżej;

-        łączna wartość lokat Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których NN Parasol FIO ulokował ponad 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w tiret pierwszym powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu.

g.     Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że zasad, o których mowa w § 9 ust. 4 – 6 niniejszego rozdziału nie stosuje się do lokat:

-        w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, jednostki samorządu państwa członkowskiego, państwa należące do OECD, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie;

- w takim wypadku NN Parasol FIO może lokować do 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu w papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w tiret pierwszym, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 pkt l niniejszego rozdziału, który określa przypadki, gdy NN Parasol FIO może nie stosować ograniczeń określonych w niniejszym punkcie.

h.     Przy zachowaniu ograniczeń wskazanych w § 9 ust. 21 – 23 niniejszego rozdziału, NN Parasol FIO udziela innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe.

i.       Kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu:

-        Głównym kryterium, którym będzie kierował się NN Parasol FIO, jest wzrost wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Aktywa Subfunduszu będą inwestowane zarówno w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, jak i w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu w akcje wynosi 30%. Neutralny poziom alokacji Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu w instrumenty dłużne wynosi 70%.

-        Główne kryteria doboru lokat określa § 9 ust. 1 niniejszego rozdziału.

j.       Zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu:

-        NN Parasol FIO dokonując lokat Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

lit. a)  akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału – od 10% do 50% wartości Aktywów Netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu,

lit. b)  zagraniczne akcje – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu,

lit. c) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, w tym w szczególności papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 45% do 90% wartości Aktywów Netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu,

lit. d)  dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu,

lit. e)   Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4) niniejszego rozdziału – od 0% do 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu,

lit. f) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 5) niniejszego rozdziału – od 0% do 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu,

lit. g)  listy zastawne – od 0% do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu,

lit. h)  zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu,

lit. i) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 9 ust. 3 niniejszego rozdziału – od 0% do 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu,

lit. j) depozyty – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu,

lit. k)   lokaty, o których mowa w lit. b) i h), łącznie – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu,

lit. l) dla lokat, o których mowa w lit. a) i b) obowiązuje łącznie limit wskazany w lit. a),

lit. m) dla lokat, o których mowa w lit. c) - h) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt. c).

k.      Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że Aktywa NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto („Toronto Stock Exchange”, „TSX”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu („SIX Swiss Exchange”) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo („Oslo Stock Exchange”, „Oslo Børs”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).

l.       Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału oraz punkt g  powyżej NN Parasol FIO określa, że może nie stosować ograniczeń, o których mowa w punkcie g tiret drugie powyżej i lokować ponad 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, z tym, że NN Parasol FIO obowiązany jest wtedy dokonywać lokat Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku Pieniężnego żadnej z tych emisji nie może przekraczać 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu.

m.    Zgodnie z § 9 ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że będzie lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu łącznie w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa.

n.     Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że w związku z działalnością NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne.-------------

o.     Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19 niniejszego rozdziału, w związku z działalnością NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

p.     NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Stabilnego Wzrostu wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

1)     2,37% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a)   1,87% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

2)     1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

3)     0,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

4)     2,37% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5)     1,77% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6)     2,37% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

7)     0,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

8)     1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

9)        dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,52%.

4.      Zasady polityki inwestycyjnej NN Subfunduszu Zrównoważonego, kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Zrównoważonego, zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Zrównoważonego oraz opłaty za zarządzanie w NN Subfunduszu Zrównoważonym.

a.     NN Parasol FIO może lokować Aktywa NN Subfunduszu Zrównoważonego w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 2, 3, 10, 11, 14 i 15 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 4 pkt j niniejszego rozdziału.

b.     NN Parasol FIO dokonując lokat NN Subfunduszu Zrównoważonego przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 9 ust. 3-19 i 21-23 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 4 pkt j niniejszego rozdziału.

c.      Dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez NN Parasol FIO w ciężar Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego określa § 9 ust. 20 niniejszego rozdziału.

d.     Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować Aktywa NN Subfunduszu Zrównoważonego w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.

e.      Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego, przy czym nie więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego.

f.      Zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że do lokat Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

-        NN Parasol FIO może lokować do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

-        w przypadku, o którym mowa w tiret pierwszym, NN Parasol FIO nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w tiret pierwszym powyżej;

-        łączna wartość lokat Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których NN Parasol FIO ulokował ponad 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w tiret pierwszym powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego.

g.     Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że zasad, o których mowa w § 9 ust. 4 - 6 niniejszego rozdziału nie stosuje się do lokat:

-        w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, jednostki samorządu państwa członkowskiego, państwa należące do OECD, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie;

-        w takim wypadku NN Parasol FIO może lokować do 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego w papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w tiret pierwszym, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 pkt l niniejszego rozdziału, który określa przypadki, gdy NN Parasol FIO może nie stosować ograniczeń określonych w niniejszym punkcie.

h.     Przy zachowaniu ograniczeń wskazanych w § 9 ust. 21 – 23 niniejszego, NN Parasol FIO udziela innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe.

i.       Kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Zrównoważonego.

-        Głównym kryterium, którym będzie kierował się NN Parasol FIO, jest wzrost wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego w długim horyzoncie inwestycyjnym. Aktywa NN Subfunduszu Zrównoważonego będą inwestowane zarówno w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, jak i w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego w akcje wynosi 50%. Neutralny poziom alokacji Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego w instrumenty dłużne wynosi 50%.

-        Główne kryteria doboru lokat określa § 9 ust. 1 niniejszego rozdziału.

j.       Zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Zrównoważonego:

-        NN Parasol FIO dokonując lokat Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

lit. a)  akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału – od 30% do 70% wartości Aktywów Netto NN Subfunduszu Zrównoważonego,

lit. b)  zagraniczne akcje – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego,

lit. c) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, w tym w szczególności papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 20% do 70% Wartości Aktywów Netto NN Subfunduszu Zrównoważonego,

lit. d)  dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego,

lit. e)   Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4) niniejszego rozdziału – od 0% do 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego,

lit. f) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 5) niniejszego rozdziału – od 0% do 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego,

lit. g)  listy zastawne – od 0% do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego,

lit. h)  zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego,

lit. i) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 9 ust. 3 niniejszego rozdziału – od 0% do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego,

lit. j) depozyty – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego,

lit. k)   lokaty, o których mowa w lit. b) i h), łącznie – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego,

lit. i) dla lokat, o których mowa w lit. a) i b) obowiązuje łącznie limit wskazany w lit. a),

lit. j) dla lokat, o których mowa w lit. c) - h) obowiązuje łącznie limit wskazany w lit. c).

k.      Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO  określa, że Aktywa NN Subfunduszu Zrównoważonego mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto („Toronto Stock Exchange”, „TSX”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu („SIX Swiss Exchange”) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo („Oslo Stock Exchange”, „Oslo Børs”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).

l.       Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału oraz § 8 ust. 4 pkt g niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może nie stosować ograniczeń, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt g tiret drugie niniejszego rozdziału i lokować ponad 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, z tym, że NN Parasol FIO obowiązany jest wtedy dokonywać lokat Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku Pieniężnego żadnej z tych emisji nie może przekraczać 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego.

m.    Zgodnie z § 9 ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Zrównoważonego łącznie w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa.

n.     Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że w związku z działalnością NN Subfunduszu Zrównoważonego może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne.---------------

o.     Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19 niniejszego rozdziału, w związku z działalnością NN Subfunduszu Zrównoważonego może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

p.     NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Zrównoważonym wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

1)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a)   2,26% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

2)     1,3% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

3)     0,90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

4)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5)     2,16% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

7)     0,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S.

8)     1,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

9)    dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,58%.

5.      Zasady polityki inwestycyjnej NN Subfunduszu Akcji, kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Akcji, zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Akcji oraz opłaty za zarządzanie w NN Subfunduszu Akcji.-----------------------

a.     NN Parasol FIO może lokować Aktywa NN Subfunduszu Akcji w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 2, 3, 10, 11, 14 i 15 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 5 pkt j niniejszego rozdziału.

b.     NN Parasol FIO dokonując lokat NN Subfunduszu Akcji przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 9 ust. 3-19 i 21-23 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 5 pkt j niniejszego rozdziału.

c.      Dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez NN Parasol FIO w ciężar Aktywów NN Subfunduszu Akcji określa § 9 ust. 20 niniejszego rozdziału.

d.     Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować Aktywa NN Subfunduszu Akcji w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.

e.      Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji, przy czym nie więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji.

f.      Zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że do lokat Aktywów NN Subfunduszu Akcji stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

-        NN Parasol FIO może lokować do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

-        w przypadku, o którym mowa w tiret pierwszym, NN Parasol FIO nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w tiret pierwszym powyżej;

-        łączna wartość lokat Aktywów NN Subfunduszu Akcji w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których NN Parasol FIO ulokował ponad 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w tiret pierwszym powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji.

g.     Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że zasad, o których mowa w § 9 ust. 4 - 6 niniejszego rozdziału nie stosuje się do lokat:

-        w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, jednostki samorządu państwa członkowskiego, państwa należące do OECD, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie;

-        w takim wypadku NN Parasol FIO może lokować do 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji w papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w tiret pierwszym, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 pkt l niniejszego rozdziału, który określa przypadki, gdy NN Parasol FIO może nie stosować ograniczeń określonych w niniejszym punkcie.

h.     Przy zachowaniu ograniczeń wskazanych w § 9 ust. 21 – 23 niniejszego rozdziału, NN Parasol FIO udziela innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe.

i.       Kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Akcji:

-        Głównym kryterium, którym będzie kierował się NN Parasol FIO, jest wzrost wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji w długim horyzoncie inwestycyjnym. Aktywa NN Subfunduszu Akcji będą inwestowane przede wszystkim w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu. Aktywa NN Subfunduszu Akcji będą mogły być inwestowane również w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

-        Główne kryteria doboru lokat określa § 9 ust. 1 niniejszego rozdziału.

j.       Zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Akcji:

-        NN Parasol FIO dokonując lokat Aktywów NN Subfunduszu Akcji będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

lit. a) akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału – od 70% do 100% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji,

lit. b)  zagraniczne akcje – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji,

lit. c) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji,

lit. d)  dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji,

lit. e)   Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4) niniejszego rozdziału – od 0% do 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji,

lit. f) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 5) niniejszego rozdziału – od 0% do 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji,

lit. g)  listy zastawne – od 0% do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji,

lit. h)  zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji,

lit. i) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 9 ust. 3 niniejszego rozdziału – od 0% do 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji,

lit. j) depozyty – od 0% do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji,

lit. k)   lokaty, o których mowa w lit. b) i h), łącznie – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji,           

lit. l) dla lokat, o których mowa w lit. a) i b) obowiązuje łącznie limit wskazany w lit. a),

lit. m) dla lokat, o których mowa w lit. c) - h) obowiązuje łącznie limit wskazany w lit. c).

k.      Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że Aktywa NN Subfunduszu Akcji mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto („Toronto Stock Exchange”, „TSX”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu („SIX Swiss Exchange”) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo („Oslo Stock Exchange”, „Oslo Børs”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).

l.       Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału oraz § 8 ust. 5 pkt g niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że nie będzie lokować ponad 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wskazane w § 8 ust. 5 pkt g tiret pierwsze niniejszego rozdziału.

m.    Zgodnie z § 9 ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że będzie lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Akcji łącznie w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa.---------------

n.     Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że w związku z działalnością NN Subfunduszu Akcji może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne.

o.     Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19 niniejszego rozdziału, w związku z działalnością NN Subfunduszu Akcji może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

p.     NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Akcji wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

1)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a)   2,20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

2)     1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

3)     1,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

4)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

7)     0,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

8)     1,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

9)         dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,60%.

6.      Zasady polityki inwestycyjnej NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek oraz opłaty za zarządzanie w NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek.

a.     NN Parasol FIO może lokować Aktywa NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 2, 3, 10, 11, 14 i 15 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 6 pkt k niniejszego rozdziału.

b.     NN Parasol FIO dokonując lokat NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 9 ust. 3-19 i 21-23 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 6 pkt k niniejszego rozdziału.

c.      Dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez NN Parasol FIO w ciężar Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek określa § 9 ust. 20 niniejszego rozdziału.

d.     Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować Aktywa NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.

e.      Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, przy czym nie więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek.

f.      Zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że do lokat Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

-        NN Parasol FIO może lokować do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

-        w przypadku, o którym mowa w tiret pierwszym, NN Parasol FIO nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w tiret pierwszym powyżej;

-        łączna wartość lokat Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których NN Parasol FIO ulokował ponad 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w tiret pierwszym powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek.

g.     Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że zasad, o których mowa w § 9 ust. 4 - 6 niniejszego rozdziału nie stosuje się do lokat:

-        papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, jednostki samorządu państwa członkowskiego, państwa należące do OECD, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie;

-        w takim wypadku NN Parasol FIO może lokować do 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek w papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w tiret pierwszym, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, z zastrzeżeniem § 8 ust. 6 pkt l niniejszego rozdziału, który określa przypadki, gdy NN Parasol FIO może nie stosować ograniczeń określonych w niniejszym punkcie.

h.     Przy zachowaniu ograniczeń wskazanych w § 9 ust. 21 – 23 niniejszego rozdziału, NN Parasol FIO udziela innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe.

i.       Kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek

-        Głównym kryterium, którym będzie kierował się NN Parasol FIO, jest wzrost wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek w długim horyzoncie inwestycyjnym. Aktywa NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek będą inwestowane przede wszystkim w akcje, głównie średnich i małych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu notowanych głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek będą mogły być inwestowane również w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

-        Główne kryteria doboru lokat określa § 9 ust. 1 niniejszego rozdziału.

j.       Za średnie i małe spółki uważa się spółki:

-        których udział w indeksie WIG nie przekracza 2%, w przypadku spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, lub

-        których kapitalizacja rynkowa jest nie wyższa niż 5 miliardów euro (lub równowartość tej wartości w innej walucie), w przypadku spółek notowanych na innych rynkach regulowanych.

k.      Zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek

-        NN Parasol FIO dokonując lokat Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

lit. a)  akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału – od 70% do 100% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek,

lit. b)  zagraniczne akcje – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek,

lit. c) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek,

lit. d)  dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek,

lit. e)   Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4) niniejszego rozdziału – od 0% do 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek,

lit. f) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 5) niniejszego rozdziału – od 0% do 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek,

lit. g)  listy zastawne – od 0% do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek,

lit. h)  zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek,

lit. i) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 9 ust. 3 niniejszego rozdziału – od 0% do 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek,

lit. j) depozyty – od 0% do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek,

lit. k)   lokaty, o których mowa w lit. b) i h), łącznie – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek,

lit. l) dla lokat, o których mowa w lit. a) i b) obowiązuje łącznie limit wskazany w lit. a),

lit. m) dla lokat, o których mowa w lit. c) - h) obowiązuje łącznie limit wskazany w lit. c).

l.       Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że Aktywa NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto („Toronto Stock Exchange”, „TSX”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu („SIX Swiss Exchange”) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo („Oslo Stock Exchange”, „Oslo Børs”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).

m.    Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału oraz § 8 ust. 6 pkt g niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że nie będzie lokować ponad 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wskazane w § 8 ust. 6 pkt g tiret pierwsze niniejszego rozdziału.

n.     Zgodnie z § 9 ust. 9 i 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że będzie lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek łącznie w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa.

o.     Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że w związku z działalnością NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne.

p.     Zgodnie z § 9 ust. 10 NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19 niniejszego rozdziału, w związku z działalnością NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

r.      NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Średnich i Małych Spółek wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

1)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a)   2,20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1

2)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

3)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

4)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

5)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S.

7.      Zasady polityki inwestycyjnej NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania; kryteria doboru loka NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania, zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania oraz opłaty za zarządzanie w NN Subfunduszu Polskim Odpowiedzialnego Inwestowania.

a.     NN Parasol FIO może lokować Aktywa NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 2, 3, 10, 11, 14 i 15 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 7 pkt j niniejszego rozdziału.

b.     NN Parasol FIO dokonując lokat NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 9 ust. 3-19 i 21-23 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 7 pkt j niniejszego rozdziału.

c.      Dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez NN Parasol FIO w ciężar Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania określa § 9 ust. 20 niniejszego rozdziału.

d.     Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować Aktywa NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.

e.      Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania, przy czym nie więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania, w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania.

f.      Zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że do lokat Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

-        NN Parasol FIO może lokować do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

-        w przypadku, o którym mowa w tiret pierwszym, NN Parasol FIO nie może lokować więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w tiret pierwszym powyżej;

-        łączna wartość lokat Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których NN Parasol FIO ulokował ponad 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w tiret pierwszym powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania.

g.     Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że zasad, o których mowa w § 9 ust. 4 - 6 niniejszego rozdziału nie stosuje się do lokat:

-        w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, jednostki samorządu państwa członkowskiego, państwa należące do OECD, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie;

-        w takim wypadku NN Parasol FIO może lokować do 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania w papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w tiret pierwszym, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania, z zastrzeżeniem § 8 ust. 7 pkt k niniejszego rozdziału, który określa przypadki, gdy NN Parasol FIO może nie stosować ograniczeń określonych w niniejszym punkcie.

h.     Przy zachowaniu ograniczeń wskazanych w § 9 ust. 21 – 23 niniejszego rozdziału, NN Parasol FIO udziela innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe.

i.       Kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania:

-        Głównym kryterium, którym będzie kierował się NN Parasol FIO, jest wzrost wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania w długim horyzoncie inwestycyjnym. Istotnym elementem doboru lokat NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania jest analiza emitentów instrumentów finansowych pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, analiza czynników niefinansowych tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego  (ang. environmental social governance – ESG), w szczególności NN Parasol FIO nie będzie inwestował Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania w akcje spółek, których głównym źródłem dochodu jest produkcja papierosów, alkoholu oraz wydobycie i przetwarzanie węgla brunatnego lub kamiennego.

- Główne kryteria doboru lokat określa § 9 ust. 1 niniejszego rozdziału.

j.       Zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania:

-        NN Parasol FIO dokonując lokat Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

lit. a)  akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty finansowe lub uznane indeksy, w skład których wchodzą instrumenty finansowe o charakterze udziałowym stanowiące przedmiot obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – od 50% do 100% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania,

lit. b)  zagraniczne akcje – od 0% do 50% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania,

lit. c) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, w tym w szczególności krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania,

lit. d)  dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania,

lit. e)   Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 4) niniejszego rozdziału – od 0% do 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania,

lit. f) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 5) niniejszego rozdziału – od 0% do 5% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania,

lit. g)  listy zastawne – 0% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania,

lit. h)  zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0% do 30% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania,

lit. i) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 9 ust. 3 niniejszego rozdziału – od 0% do 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania,

lit. j) depozyty – od 0% do 20% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania,

lit. k)   lokaty, o których mowa w lit. b) i h), łącznie – od 0% do 100% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania,

lit. l) dla lokat, o których mowa w lit. a) i b) obowiązuje łącznie limit wskazany w lit. a),

lit. m) dla lokat, o których mowa w lit. c) – h) obowiązuje łącznie limit wskazany w lit. c).

k.      Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że Aktywa NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (Borsa Istanbul), Giełdzie Papierów Wartościowych w Stanach Zjednoczonych („NASDAQ”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku („New York Stock Exchange”, „NYSE”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto („Toronto Stock Exchange”, „TSX”), Giełdzie Papierów Wartościowych w Zurychu („SIX Swiss Exchange”) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo („Oslo Stock Exchange”, „Oslo Børs”), a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie („London Stock Exchange”, „LSE”).

l.       Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału oraz § 8 ust. 7 pkt g niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że nie będzie lokować ponad 35% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wskazane w § 8 ust. 7 pkt g tiret pierwsze niniejszego rozdziału.

m.    Zgodnie z § 9 ust. 8 i 9 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że będzie lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania łącznie w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa.

n.     Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że w związku z działalnością NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne.

o.     Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19 niniejszego rozdziału, w związku z działalnością NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a od dnia następującego po dniu, w którym upłynął okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1516) ICE Futures Europe w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

p.     NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Polskim Odpowiedzialnego Inwestowania wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

1)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a)   2,16% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

2)     1,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

3)     0,9% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

4)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5)     2,46% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6)     2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

7)     0,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

8)     1,2% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,

9)         dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W – 0,60%.

8.      Zasady polityki inwestycyjnej NN Subfunduszu Indeks Obligacji; kryteria doboru loka NN Subfunduszu Indeks Obligacji, zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Indeks Obligacji oraz opłaty za zarządzanie w NN Subfunduszu Indeks Obligacji.

a.     NN Parasol FIO może lokować aktywa NN Subfunduszu Indeks Obligacji w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 2, 3, 10, 11, 14 i 15 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 8 pkt i niniejszego rozdziału.

b.     NN Parasol FIO dokonując lokat NN Subfunduszu Indeks Obligacji przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 9 ust. 3-7, 9-19 i 21-24 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 8 ust. 8 pkt i niniejszego rozdziału.

c.      Dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez NN Parasol FIO w ciężar aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji określa § 9 ust. 20 niniejszego rozdziału.

d.     Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 2) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować aktywa NN Subfunduszu Indeks Obligacji w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów.

e.      Zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 1) niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że może lokować więcej niż 5% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji, w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji.

f.      Zgodnie z § 9 ust. 6 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że do lokat aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

         - NN Parasol FIO może lokować do 20% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

         -  w przypadku, o którym mowa w pkt 1, NN Parasol FIO nie może lokować więcej niż 10% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1 powyżej;

         - łączna wartość lokat aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których NN Parasol FIO ulokował ponad 5% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1 powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji.

g.     Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału Fundusz określa, że zasad, o których mowa w § 9 ust. 4 - 6 niniejszego rozdziału nie stosuje się do lokat:

         - w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, jednostki samorządu państwa członkowskiego, państwa należące do OECD, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie;

         -  w takim wypadku NN Parasol FIO może lokować do 35% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji w papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w pkt 1), przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji, z zastrzeżeniem § 8 ust. 8 pkt j poniżej, który określa przypadki, gdy NN Parasol FIO może nie stosować ograniczeń określonych w niniejszym punkcie.

h.     Kryteria doboru lokat NN Subfunduszu Indeks Obligacji

-        Głównym kryterium, którym będzie kierował się NN Parasol FIO przy doborze lokat NN Subfunduszu Indeks Obligacji jest dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland.

-        Dobór poszczególnych kategorii lokat NN Subfunduszu Indeks Obligacji determinowany będzie również:            

         1) wagą poszczególnych instrumentów w składzie indeksu Treasury BondSpot Poland,

         2) płynnością poszczególnych instrumentów wchodzących w skład indeksu Treasury BondSpot Poland, oraz

         3) efektywnym zarządzaniem portfelem NN Subfunduszu Indeks Obligacji w celu osiągnięcia stóp zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland oraz jego charakterystyką ryzyka.

-        Główne kryteria doboru lokat określa § 9 ust. 1 niniejszego rozdziału.

i.       Zasady dywersyfikacji lokat NN Subfunduszu Indeks Obligacji

-        NN Parasol FIO dokonując lokat aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

lit. a) NN Parasol FIO nie będzie dokonywał lokat aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału,

lit. b) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, w tym w szczególności papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – do 100% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji,

lit. c) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lub 2) niniejszego rozdziału, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 30% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji,

lit. d) listy zastawne – od 0% do 20% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji,

lit. e) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 9 ust. 3 niniejszego rozdziału – od 0% do 10% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji,

lit. f) depozyty – od 0% do 30% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji.

j.     Zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszego rozdziału oraz § 8 ust. 8 pkt g powyżej NN Parasol FIO określa, że może nie stosować ograniczeń, o których mowa w § 8 ust. 8 pkt g powyżej i lokować ponad 35% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, z tym, że NN Parasol FIO obowiązany jest wtedy dokonywać lokat aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku Pieniężnego żadnej z tych emisji nie może przekraczać 30% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji.

k.      Zgodnie z § 9 ust. 9 i 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że będzie lokować nie więcej niż 10% wartości aktywów NN Subfunduszu Indeks Obligacji łącznie w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa.

l.       Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że w związku z działalnością NN Subfunduszu Indeks Obligacji może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne w tym w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

m.    Zgodnie z § 9 ust. 10 niniejszego rozdziału NN Parasol FIO określa, że przy uwzględnieniu warunków przewidzianych w § 9 ust. 10, 12, 13, 18 i 19 niniejszego rozdziału, w związku z działalnością Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne  dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie: Chicago Board of Trade („CBOT”) oraz Chicago Mercantile Exchange („CME”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

n.     NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z tytułu administracji i zarządzania NN Subfunduszem Indeks Obligacji wyodrębnionym w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pobiera na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:

      1) 0,99% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

      2) 0,89% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

      3) 0,79% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2,

      4) 0,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,

      5) 0,75% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,

      6) 0,99% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

      7) 0,79% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

      8) 0,99% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

      9) 0,78% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,

   10) 0,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T.

   11)0,51% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W.

 

10.   Nagłówek oraz postanowienie § 9 Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymują brzmienie:

Ograniczenia inwestycyjne NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wspólne dla wszystkich wyodrębnionych w jego ramach subfunduszy

§ 9      

1.      Główne kryteria doboru poszczególnych kategorii lokat są następujące:

1)  dla akcji (w tym zagranicznych), praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych i kwitów depozytowych:

a) prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych emitenta,

b) ryzyko działalności emitenta,

c) prognozowany wzrost wyceny papieru wartościowego,

d) prognozowana stopa zwrotu z papieru wartościowego w porównaniu z innymi podobnymi papierami lub w porównaniu do stopy zwrotu z indeksu giełdowego;

e) ponadto w przypadku praw poboru – również relacja ceny prawa poboru do aktualnej ceny akcji danej spółki;

2)  dla dłużnych papierów wartościowych (w tym zagranicznych), Instrumentów Rynku Pieniężnego, listów zastawnych i obligacji zamiennych:

a) prognozowane zmiany kształtu krzywej dochodowości,

b) prognozowane zmiany poziomu rynkowych stóp procentowych,

c) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym papierem wartościowym lub Instrumentem Rynku Pieniężnego,

d) wpływ na średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego,

e) poziom ryzyka walutowego, w przypadku lokat w zagraniczne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego;

f) ponadto w przypadku obligacji zamiennych – również warunki zamiany obligacji na akcje;

3)     dla jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa:

a) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat NN Parasol FIO,

b) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego NN Parasol FIO,

c) adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania do polityki inwestycyjnej NN Parasol FIO;

4)  dla depozytów:

a) oprocentowanie depozytów,

b) wiarygodność banku;

5)  dla Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych:

a) adekwatność, rozumiana jako zgodność instrumentów bazowych z polityką inwestycyjną obowiązującą dla danego subfunduszu,

b) efektywność, rozumiana jako zgodność zmiany wartości Instrumentu Pochodnego z oczekiwaną zmianą wartości instrumentu bazowego,

c) płynność, rozumiana jako istnienie wolumenu obrotu danym Instrumentem Pochodnym znacznie przewyższającego wielkość transakcji,

d) koszt, rozumiany jako koszt ponoszone w celu nabycia Instrumentu Pochodnego, w relacji do kosztów ponoszonych w celu nabycia instrumentu bazowego,

e) ryzyko kontrahenta, rozumiane jako zdolność kontrahenta do terminowego wywiązania się w pełni z warunków zawartej umowy mającej za przedmiot Instrument Pochodny;

6)  dla innych instrumentów finansowych:

a) możliwość efektywniejszej dywersyfikacji lokat NN Parasol FIO,

b) możliwość efektywniejszej realizacji celu inwestycyjnego NN Parasol FIO,

c) stosunek oczekiwanej stopy zwrotu do ryzyka inwestycyjnego związanego z danym instrumentem finansowym.

2.      NN Parasol FIO może lokować aktywa subfunduszy wyłącznie w:

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, jeżeli rynek ten jest wskazany w polityce inwestycyjnej danego subfunduszu;

2) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1), oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, jeżeli polityka inwestycyjna odnosząca się do danego subfunduszu przewiduje dokonywanie takich lokat aktywów subfunduszu;

3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z tym że za zgodą Komisji aktywa subfunduszy mogą być lokowane także w depozyty w bankach zagranicznych pod warunkiem, że bank ten podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym;

4) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:

a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub

b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub

c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w pkt 1);

5) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1), 2) i 4).

3.      NN Parasol FIO może nabywać do portfeli inwestycyjnych subfunduszy:

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne;

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, 

    pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.

4.      Do lokat aktywów subfunduszy stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

1) z zastrzeżeniem ust. 5 - 7, NN Parasol FIO nie może lokować więcej niż 5% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jednak limit ten może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość tych lokat nie przekroczy 40% wartości aktywów subfunduszu i jeżeli postanowienia odnoszące się do danego subfunduszu tak stanowią. Regulacji tej nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym;

2) NN Parasol FIO nie może lokować więcej niż 20% wartości aktywów subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej;

3) łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20% wartości aktywów subfunduszu;

4) łączna wartość lokat w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne niż określone w ust. 2 pkt 1), 2) i 4) nie może przewyższyć 10% wartości aktywów subfunduszu.

5.      Do lokat aktywów subfunduszy stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

1) NN Parasol FIO z zastrzeżeniem pkt 2)-4), nie może lokować więcej niż 25% wartości aktywów subfunduszu w:

a) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub

b) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych;

2) suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w pkt 1), nie może przekraczać 80% wartości aktywów subfunduszu;

3) łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może przekroczyć 35% wartości aktywów subfunduszu;

4) lokat w listy zastawne nie uwzględnia się przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1).

6.      Jeżeli polityka inwestycyjna odnosząca się do danego subfunduszu tak stanowi do lokat aktywów subfunduszy stosują się następujące ograniczenia inwestycyjne:

1) NN Parasol FIO może lokować do 20% wartości aktywów subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1), NN Parasol FIO nie może lokować więcej niż 10% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1) powyżej;

3) łączna wartość lokat aktywów subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w których NN Parasol FIO ulokował ponad 5% wartości aktywów subfunduszu, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 1) powyżej, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości aktywów subfunduszu.

7.      Jeżeli polityka inwestycyjna odnosząca się do danego subfunduszu tak stanowi zasad, o których mowa w ust. 4 - 6 powyżej nie stosuje się do lokat:

1) w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez:

a)  Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

b)  jednostki samorządu terytorialnego,

c)   państwa członkowskie,

d)  jednostki samorządu państwa członkowskiego,

e)  państwa należące do OECD,

f)   międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie;

2) w takim wypadku NN Parasol FIO może lokować do 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w pkt 1), przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości aktywów subfunduszu, z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej,

3) NN Parasol FIO, jeżeli polityka inwestycyjna odnosząca się do danego subfunduszu tak wskazuje, może nie stosować ograniczeń, o których mowa w pkt 2), z tym, że NN Parasol FIO obowiązany jest wtedy dokonywać lokat aktywów subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, co najmniej sześciu różnych emisji. Wartość lokaty w papiery lub Instrumenty Rynku Pieniężnego żadnej z tych emisji nie może przekraczać 30% wartości aktywów subfunduszu,

4) emitentem, gwarantem lub poręczycielem papierów lub Instrumentów Rynku Pieniężnego, o których mowa w pkt 3) może być wyłącznie podmiot wskazany w części Statutu odnoszącej się do danego subfunduszu.

8.      Jeżeli polityka inwestycyjna odnosząca się do danego subfunduszu nie stanowi inaczej, NN Parasol FIO może lokować nie więcej niż 10% wartości aktywów subfunduszu łącznie w:

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych,

2) tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w ust. 3 pkt 3),

3) jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa subfunduszy, jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub instytucja składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną.

9.      Jeżeli polityka inwestycyjna odnosząca się do danego subfunduszu tak stanowi, nie stosuje się ograniczeń określonych w ust. 8 i NN Parasol FIO może lokować więcej niż 10% wartości aktywów subfunduszu łącznie w kategorie lokat, o których mowa w ust. 8, z zastrzeżeniem, że:

1) NN Parasol FIO nie może lokować więcej niż 20% wartości aktywów subfunduszu w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, a jeżeli ten fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną – więcej niż 20% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu,

2) łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania innych niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych nie może przewyższać 30% wartości aktywów subfunduszu.

10.   Jeżeli polityka inwestycyjna odnosząca się do danego subfunduszu nie stanowi inaczej, NN Parasol FIO może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, z zastrzeżeniem ust. 11, pod warunkiem że:

1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym subfunduszu,

2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

a)  kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego posiadanych przez NN Parasol FIO, albo papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które NN Parasol FIO zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,

b)  kursów walut w związku z lokatami NN Parasol FIO,

c)   wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań NN Parasol FIO,

3) bazę Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), 2) i 4), stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 2, lub przez rozliczenie pieniężne.

11.   NN Parasol FIO może zawierać umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

12.   Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawierane przez Fundusz w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym NN Subfunduszu Obligacji, mogą być transakcjami terminowymi (futures lub forward) lub opcjami, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, które mogą być przedmiotem lokat NN Parasol FIO, lub kursy walut, lub umowami o przyszłe stopy procentowe, lub transakcjami wymiany stóp procentowych (swapami stóp procentowych), swapami walutowymi lub swapami ryzyka kredytowego (w tym instrumentami CDX oraz iTraxx). Zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne bez względu na ich cel może odbywać się wyłącznie pod warunkami i na zasadach określonych w Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, oraz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego subfunduszu.

13.   Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 2 - 9 powyżej, NN Parasol FIO jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. Regulacji tej nie stosuje się w przypadku Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią indeksy.

14.   NN Parasol FIO może nabywać papiery wartościowe z wbudowanym Instrumentem Pochodnym, pod warunkiem że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w ust. 26, a wbudowany Instrument Pochodny:

1) może wpływać na część bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, kursów wymiany walut, indeksów, ratingów lub innych czynników, i tym samym funkcjonować jak samodzielny Instrument Pochodny;

2) nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy zasadniczej;

3) ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych.

15.   NN Parasol FIO może nabywać Instrumenty Rynku Pieniężnego z wbudowanym Instrumentem Pochodnym, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone w ust. 31-35, a wbudowany Instrument Pochodny spełnia odpowiednio kryteria, o których mowa w ust. 14.

16.   Instrumenty finansowe, w przypadku których wbudowany Instrument Pochodny może zostać również zbyty przez wyłączenie z umowy zasadniczej, nie są uznawane za papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego z wbudowanym Instrumentem Pochodnym. W takim przypadku wbudowany Instrument Pochodny jest traktowany jako odrębny Instrument Pochodny.

17.   Jeżeli papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego zawiera wbudowany Instrument Pochodny, wartość wbudowanego Instrumentu Pochodnego uwzględnia się przy stosowaniu przez NN Parasol FIO limitów inwestycyjnych.

18.   Kryteria wyboru Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zostały wskazane w ust. 1 pkt 5).

19.   Warunki zastosowania Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są następujące:

1) ograniczenie ryzyka inwestycyjnego i dążenie do ograniczenia wahań Wartości Aktywów Netto subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w warunkach silnych wahań cen Aktywów wchodzących w skład portfela subfunduszu,

2) w przypadku transakcji zawartych w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) planowany koszt transakcyjny osiągnięcia ekspozycji, w danym okresie czasu, przy użyciu Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych jest niższy lub przynajmniej porównywalny z kosztami ekwiwalentnej transakcji na rynku papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego, będących instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych,

b) nabycie przez Subfundusz papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących instrument bazowy Instrumentu Pochodnego, w tym Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego, w krótkim czasie nie byłoby możliwe albo wiązałoby się z dodatkowym ryzykiem walutowym, ryzykiem rozliczenia, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności lub ryzykiem związanym z przechowaniem aktywów, lub też ze związanymi z nimi dodatkowymi kosztami lub obowiązkami podatkowymi,

c) transakcje na Instrumentach Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych, pozwalają na uzyskanie ekspozycji na stopę procentową, której uzyskanie poprzez transakcje zakupu bądź sprzedaży dłużnych papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego byłoby mniej korzystne lub niemożliwe,

d) transakcja na Instrumentach Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych, pozwala osiągnąć dodatkowy i obciążony niskim ryzykiem dochód wynikający z nieefektywności kwotowań na rynku Instrumentów Pochodnych lub pomiędzy kwotowaniami danego Instrumentu Pochodnego i kwotowaniami aktywów stanowiącymi jego instrument bazowy (transakcje arbitrażowe).

20.   NN Parasol FIO może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.

21.   NN Parasol FIO może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe:

1) przy udziale firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, o których mowa w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, lub

2) w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń na podstawie Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prowadzonego przez:

a) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna,

b) spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

c) izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 68a ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

22.   Pożyczka, o której mowa w ust. 21, może zostać udzielona pod warunkiem, że:

1) NN Parasol FIO otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych, papierach wartościowych lub prawach majątkowych, w które NN Parasol FIO może lokować zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie;

2) wartość zabezpieczenia, wyceniona według metody przyjętej przez NN Parasol FIO dla wyceny aktywów NN Parasol FIO, będzie co najmniej równa wartości pożyczonych papierów wartościowych w każdym Dniu Wyceny do dnia zwrotu pożyczonych papierów wartościowych;

3) pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;

4) zabezpieczenie mogące być przedmiotem zapisu na rachunkach NN Parasol FIO będzie ewidencjonowane na rachunkach NN Parasol FIO, a zabezpieczenie niemogące być przedmiotem zapisu na rachunkach NN Parasol FIO będzie udokumentowane przez złożenie u Depozytariusza odpowiednich dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia; w przypadku pożyczek udzielanych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń zabezpieczenie będzie ewidencjonowane na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w:

a) art. 50 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w przypadku Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna,

b) art. 48 ust. 15 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w przypadku spółki, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

c) art. 68d ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w przypadku izby rozliczeniowej, o której mowa w art. 68a ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym.

23.   Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% Wartości Aktywów Netto subfunduszu.

24.   Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym subfunduszu nie może przekroczyć limitów, o których mowa w ust. 2 - 9 powyżej.

25.   Na potrzeby określenia polityki inwestycyjnej i limitów inwestycyjnych:

1) za akcje zagraniczne uważa się akcje wyemitowane przez spółki mające siedzibę za granicą i nabywane na rynku regulowanym w państwie członkowskim, innym niż Rzeczpospolita Polska,

2) za zagraniczne papiery dłużne uważa się dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty mające siedzibę za granicą.

2a) za zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego uważa się Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmioty mające siedzibę za granicą,

3) za krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (instrumenty dłużne) uważa się papiery wartościowe (instrumenty dłużne) ze średnim ważonym terminem do wykupu (duration) nie dłuższym niż 1 rok,

4) za średnioterminowe dłużne papiery wartościowe (instrumenty dłużne) uważa się papiery wartościowe (instrumenty dłużne) ze średnim ważonym terminem do wykupu (duration) dłuższym niż 1 rok, ale nie dłuższym niż 3 lata,

5) za długoterminowe dłużne papiery wartościowe (instrumenty dłużne) uważa się papiery wartościowe (instrumenty dłużne) ze średnim ważonym terminem do wykupu (duration) dłuższym niż 3 lata,

6) za krótkoterminowy horyzont inwestycyjny uważa się horyzont nie dłuższy niż 1 rok,

7) za średnioterminowy horyzont inwestycyjny uważa się horyzont nie dłuższy niż 3 lata,

8) za długoterminowy horyzont inwestycyjny uważa się horyzont dłuższy niż 3 lata,

9) za instrumenty dłużne uważa się dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, z wyłączeniem obligacji zamiennych.

26.   Papiery wartościowe, o których mowa w ust. 2, powinny spełniać następujące kryteria:

1) potencjalna strata NN Parasol FIO wynikająca z lokaty w papier wartościowy jest ograniczona do zapłaconej za niego ceny;

2) są zbywalne bez ograniczeń oraz ich płynność pozwala na wypełnienie przez NN Parasol FIO wymogu zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa na żądanie Uczestnika;

3) jest możliwa ich wiarygodna wycena w oparciu o:

a) dokładną, wiarygodną i regularnie ustalaną cenę rynkową lub cenę ustalaną przez niezależny od emitenta system wyceny – w przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2),

b) informacje regularnie dostarczane od emitenta lub ustalone na podstawie wiarygodnych badań inwestycyjnych – w przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 2 pkt 5);

4) informacje na ich temat są dostępne:

a) uczestnikom rynku, w sposób regularny, dokładny i wyczerpujący – w przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2),

b) NN Parasol FIO, w sposób regularny i dokładny – w przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 2 pkt 5);

5) ich nabycie jest zgodne z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną subfunduszu;

6) wynikające z nich ryzyko inwestycyjne jest należycie uwzględnione w procesie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym NN Parasol FIO.

27.   Jeżeli z informacji posiadanych przez NN Parasol FIO nie wynika inaczej, papiery wartościowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1), uznaje się za spełniające kryteria określone w ust. 26 pkt 2).

28.   Certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego powinny spełniać kryteria określone w ust. 26 oraz następujące kryteria:

1) w przypadku papierów wartościowych emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, działające w formie spółek inwestycyjnych lub funduszy powierniczych:

a) instytucje te podlegają zasadom ładu korporacyjnego stosowanego w odniesieniu do spółek,

b) w przypadku gdy zarządzanie portfelem inwestycyjnym instytucji zostanie zlecone innemu podmiotowi, podmiot ten podlega, właściwym ze względu na siedzibę, przepisom dotyczącym ochrony interesów inwestorów;

2) w przypadku certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, inne niż spółki inwestycyjne lub fundusze powiernicze:

a) instytucje te podlegają zasadom ładu korporacyjnego równoważnym do stosowanych w odniesieniu do spółek,

b) są zarządzane przez podmiot podlegający regulacjom dotyczącym ochrony interesów inwestorów.

29.   Jeżeli z informacji posiadanych przez NN Parasol FIO nie wynika inaczej, certyfikaty inwestycyjne uznaje się za spełniające kryteria określone w ust. 28 pkt 2).

30.   Papiery wartościowe, których wartość lub cena rynkowa jest oparta lub powiązana z wartością lub ceną rynkową innych praw majątkowych, powinny spełniać kryteria określone w ust. 26. Prawami majątkowymi, na których wartości lub cenie rynkowej są oparte lub z których wartością lub ceną rynkową są powiązane papiery wartościowe, mogą być również prawa majątkowe niewymienione w ust. 2.

31.   NN Parasol FIO może nabywać Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w ust. 2 pkt 1), 2) i 4), o ile istnieje możliwość ustalenia w każdym czasie ich wiarygodnej wartości w oparciu o wartość godziwą lub skorygowaną cenę nabycia, o których mowa w przepisach dotyczących rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

32.   Jeżeli z informacji posiadanych przez NN Parasol FIO nie wynika inaczej, przyjmuje się, że Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w ust. 2 pkt 1), spełniają kryteria odnośnie istnienia co do nich podaży i popytu umożliwiających ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu Instrumentu Rynku Pieniężnego, oraz kryteria, o których mowa w ust. 31.

33.   Uznaje się, że Instrumenty Rynku Pieniężnego lub ich emitent spełniają kryterium podlegania regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i ich oszczędności, o którym mowa w ust. 2 pkt 4), w przypadku gdy:

1) instrumenty te są zbywalne bez ograniczeń;

2) są dostępne odpowiednie informacje na ich temat, w tym informacje umożliwiające właściwą ocenę ryzyka kredytowego związanego z inwestycjami w takie instrumenty.

34.   Za odpowiednie informacje, o których mowa w ust. 33 pkt 2), uznaje się:

1) w przypadku Instrumentów Rynku Pieniężnego, o których mowa w ust. 2 pkt 4) lit. c), oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego albo przez organizację międzynarodową, a które nie są poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, państwo członkowskie albo w przypadku państwa federalnego będącego państwem członkowskim – przez jednego z członków federacji:

a) informacje o emisji lub programie emisji, a także o sytuacji prawnej i finansowej emitenta przed emisją Instrumentu Rynku Pieniężnego, które podlegają aktualizacji w sposób regularny oraz w każdym przypadku, gdy ma miejsce znaczące zdarzenie, oraz które są sprawdzane przez wyspecjalizowany i niezależny od emitenta podmiot, oraz

b) dostępne wiarygodne dane ilościowe dotyczące emisji lub programu emisji;

2) w przypadku Instrumentów Rynku Pieniężnego, o których mowa w ust. 2 pkt 4) lit. b):

a) informacje o emisji lub programie emisji lub o sytuacji prawnej i finansowej emitenta przed emisją Instrumentu Rynku Pieniężnego, które podlegają aktualizacji w sposób regularny oraz w każdym przypadku, gdy ma miejsce znaczące zdarzenie, oraz

b) dostępne wiarygodne dane ilościowe dotyczące emisji lub programu emisji lub inne dane umożliwiające właściwą ocenę ryzyka kredytowego związanego z inwestycjami w takie instrumenty;

3) w przypadku Instrumentów Rynku Pieniężnego, o których mowa w ust. 2 pkt 4) lit. a), z wyjątkiem instrumentów emitowanych przez Narodowy Bank Polski, bank centralny państwa członkowskiego albo przez Europejski Bank Centralny oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego, o których mowa w pkt 1) – informacje o emisji lub programie emisji lub informacje o sytuacji prawnej i finansowej emitenta przed emisją Instrumentu Rynku Pieniężnego.

35.   Za podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 4) lit. b), podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne jak określone prawem wspólnotowym, uznaje się podmiot, który:

1) ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Japonii, Kanadzie albo w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub

2) posiada rating przynajmniej na poziomie inwestycyjnym, lub

3) na podstawie szczegółowej analizy można wykazać, że reguły ostrożności stosowane w odniesieniu do tego podmiotu są co najmniej tak rygorystyczne, jak ustanowione przez prawo wspólnotowe. 

 

II. Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 19 stycznia 2022 r.:

1.      W § 9 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„14. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawierane przez Fundusz w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, mogą być transakcjami terminowymi (futures lub forward) lub opcjami, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu, lub kursy walut, lub umowami o przyszłe stopy procentowe, lub transakcjami wymiany stóp procentowych (swapami stóp procentowych), swapami walutowymi lub swapami ryzyka kredytowego (w tym instrumentami CDX oraz iTraxx). Zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne bez względu na ich cel może odbywać się wyłącznie pod warunkami i na zasadach określonych w Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, oraz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu.