<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

31 grudnia 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie
NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

I. Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1.         W postanowieniu § 11 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.      Fundusz prowadzi księgi rachunkowe Subfunduszy, wycenia Aktywa Funduszu i poszczególnych Subfunduszy, a także ustala zobowiązania w walucie polskiej, z zastrzeżeniem ust. 4a.”

2.         W postanowieniu § 11 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 4 dodaje się ustęp 4a, który otrzymuje brzmienie:

„4a.   Zmiana waluty wykorzystywanej do prowadzenia Ksiąg Rachunkowych, wyceny aktywów oraz ustalania zobowiązań NN Subfunduszu Stabilnego Globalnej Alokacji EUR (L) z euro na walutę polską wchodzi w życie z początkiem kolejnego roku obrotowego przypadającego po wejściu w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających zasadę prowadzenia Ksiąg Rachunkowych, wyceny aktywów oraz ustalania zobowiązań tego subfunduszu w walucie polskiej.”

3.      W postanowieniu § 23 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9.    Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, których Księgi Rachunkowe prowadzone są w walucie polskiej odkupywane są po cenie wyrażonej w walucie polskiej, a Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, których Księgi Rachunkowe prowadzone są w walucie obcej odkupywane są po cenie wyrażonej w tej walucie obcej.”

4.      W postanowieniu § 30 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8.    Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, których Księgi Rachunkowe prowadzone są w walucie obcej nabyte za wpłatę dokonaną w walucie obcej nie podlegają zamianie.”

5.     W postanowieniu § 31 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8.    Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy, których Księgi Rachunkowe prowadzone są w walucie obcej nabyte za wpłatę dokonaną w walucie obcej nie podlegają konwersji.”

II. Poniższe zmiany statutu dotyczą polityki inwestycyjnej NN Subfunduszu Stabilnego Globalnej Alokacji EUR (L) i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 31 marca 2022 r.:

6.      W postanowieniu § 5 ust. 5 Rozdziału XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się frazę „denominowane w EUR”.