<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiany w statucie NN SFIO z dnia 20 kwietnia 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie NN SFIO z dnia 20 kwietnia 2020 r.

20 kwietnia 2020

Poniższe zmiany statutu dotyczą polityki inwestycyjnej subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia:
 
1. W § 9 ust. 23 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 3), 4) i 5) otrzymują następujące brzmienie:
„3) za krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe (instrumenty dłużne) uważa się papiery wartościowe (instrumenty dłużne) za średnim ważonym terminem do wykupu (duration) nie dłuższym niż 1 rok,
4) za średnioterminowe dłużne papiery wartościowe (instrumenty dłużne) uważa się papiery wartościowe (instrumenty dłużne) za średnim ważonym terminem do wykupu (duration) dłuższym niż 1 rok, ale nie dłuższym niż 3 lata,
5) za długoterminowe dłużne papiery wartościowe (instrumenty dłużne) uważa się papiery wartościowe (instrumenty dłużne) za średnim ważonym terminem do wykupu (duration) dłuższym niż 3 lata,”
 
2. W postanowieniu § 2 ust. 3 Rozdziału XVIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN (L) First Class Multi Asset Premium” zastępuje się nazwą „NN (L) Multi Asset Factor Opportunities”.
 
3. W postanowieniu § 4 ust. 1 Rozdziału XVIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN First Class Multi Asset Premium” zastępuje się nazwą „NN (L) Multi Asset Factor Opportunities”.
 
4. W postanowieniu § 5 ust. 1 pkt 2) Rozdziału XVIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN (L) First Class Multi Asset Premium” zastępuje się nazwą „NN (L) Multi Asset Factor Opportunities”.
 
5. W postanowieniu § 5 ust. 3 Rozdziału XVIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN (L) First Class Multi Asset Premium” zastępuje się nazwą „NN (L) Multi Asset Factor Opportunities”.
 
6. W § 2 Rozdziału XXI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu dążąc do wykorzystania zmienności na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym duration (średni ważony termin do wykupu) portfela inwestycyjnego Subfunduszu  może być ujemne. W tym celu Aktywa Subfunduszu inwestowane są głównie w instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, lub inne instrumenty finansowe dające ekspozycję na te instrumenty dłużne. Ekspozycja portfela inwestycyjnego Subfunduszu na walutę polską wynosić będzie od 70% do 100% Aktywów Netto Subfunduszu. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe określone w § 5 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu przewidzianych limitów.”
 
7. W § 5 ust. 1 Rozdziału XXI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 4 pkt 1) lub 2) Części I Statutu, w tym w szczególności papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 15% do 100% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,”
 
8. W § 5 ust. 1 Rozdziału XXI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:
„10) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, o których mowa w § 9 ust. 5 Części I Statutu – od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu.”
 
 
Wyjaśnienie:
W związku z faktem, iż na podstawie wskazanych w punktach 2 do 5 zmian polityki inwestycyjnej 
NN Subfunduszu Dynamicznego Globalnej Alokacji (L)
 
zmianie ulegni dotychczasowy subfundusz źródłowy tego subfunduszu, z dniem wejścia w życie wyżej wymienionych zmian statutu, ogłoszone zostaną kolejne zmiany statutu w części określającej politykę inwestycyjną nowego subfunduszu źródłowego tj.
 
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities
 
Celem przybliżenia strategii inwestycyjnej tego subfunduszu źródłowego przedstawiamy poniżej postanowienia jego polityki inwestycyjnej zawarte w prospekcie informacyjnym NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Niniejsza informacja ma jedynie walor informacyjny:
 
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities
 
Celem subfunduszu NN (L) Multi Asset Factor Opportunities (dalej „subfundusz zagraniczny”) jest zapewnienie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w zestaw czynników (takich jak dynamika, wartość, czynnik „carry” i zmienność), które są osiągane przy zastosowaniu uregulowanych strategii przyjmujących zarówno długie, jak i krótkie pozycje. Czynniki te odznaczają się określoną charakterystyką pomocną przy wyjaśnieniu uzyskiwanych z nich stóp zwrotu:
- Czynnik „Dynamika” ma na celu osiąganie korzyści z tendencji kontynuowania w bliskiej przyszłości względnych wyników aktywów;
- Czynnik „Wartość” ma na celu osiąganie korzyści z dostrzeganych błędnych wycen poprzez kupowanie niedowartościowanych aktywów oraz sprzedawanie aktywów przewartościowanych;
- Czynnik „Carry” ma na celu osiąganie korzyści z tendencji osiągania przez instrumenty o wyższej rentowności lepszych wyników od instrumentów o niższej rentowności;
- Czynnik „Zmienność” ma na celu osiąganie korzyści z tendencji polegającej na tym, że zakładana zmienność jest na ogół wyższa od zmienności zrealizowanej. . 
Subfundusz zagraniczny, mierzony w okresie pięciu lat, dąży do przekroczenia 1-miesięcznej stopy LIBOR dla dolara amerykańskiego.
Subfundusz zagraniczny dąży do osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego wykorzystując przede wszystkim długie i krótkie finansowe instrumenty pochodne w stosunku do szerokiego zakresu klas aktywów, takich jak akcje, instrumenty o stałym dochodzie, waluty i indeksy towarów. Subfundusz zagraniczny może również wykorzystywać instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia.  
Subfundusz zagraniczny może korzystać z następujących rodzajów instrumentów pochodnych (poniższy wykaz nie jest wykazem zamkniętym):
- opcje i kontrakty terminowe typu future na zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego;
- kontrakty terminowe typu future  i opcje na indeksy;
- kontrakty terminowe typu future, opcje i swapy na stopy procentowe;
- walutowe kontrakty terminowe typu forward i opcje walutowe;
- swapy na stopę zwrotu.
Portfel subfunduszu zagranicznego może składać się w całości ze środków pieniężnych lub ekwiwalentów środków pieniężnych w celu finansowania instrumentów pochodnych.
Swapy na stopę zwrotu są wykorzystywane w celu umożliwienia otrzymania przez subfundusz zagraniczny zwrotu indeksu w zamian za zapłatę stałej opłaty. Bazowe indeksy są zgodne z wymaganiami określonymi w wytycznych ESMA 2014/937.
W przypadku ekspozycji na towary subfundusz zagraniczny zamierza skorzystać z szeregu indeksów towarów, w tym m.in. indeksu Bloomberg BCOM oraz indeksów Bloomberg BCOM Capped. Obok indeksów towarów Bloomberga ekspozycja na towary może zostać również osiągnięta poprzez wykorzystanie dedykowanego indeksu o nazwie Commodity Enhanced Curve Index, który jest zdywersyfikowanym indeksem towarów zaprojektowanym tak, aby osiągnąć wyniki lepsze od indeksu Bloomberg Commodity (Excess Return) Index. Commodity Enhanced Curve Index dąży do osiągnięcia lepszych wyników poprzez umiejscowienie swojej ekspozycji towarowej w różnych punktach na krzywej kontraktów terminowych na dostawę towarów, zgodnie z zastrzeżonym algorytmem zaprojektowanym i obsługiwanym przez NN Investment Partners.
Subfundusz zagraniczny nie będzie dokonywał bezpośrednio fizycznych zakupów towarów.
W celu efektywnego zarządzania portfelem premia za zmienność wynikająca z innych klas aktywów, takich jak akcje, instrumenty o stałym dochodzie i waluty, może również zostać osiągnięta poprzez wykorzystanie swapów na stopę zwrotu, których instrument bazowy składa się z koszyka krótkich opcji (opcji kupna i sprzedaży) z terminem zapadalności od jednego dnia do trzech miesięcy. W przypadku akcji rynkami bazowymi tych opcji są główne indeksy giełdowe, które obejmują m.in. S&P 500, FTSE 100, Eurostoxx 50 i Nikkei 225. Kontrakty terminowe typu future na tych samych rynkach są wbudowane w koszyk w celu zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko rynkowe. Podobne strategie mogą być stosowane w stosunku do kursów walutowych i instrumentów o stałym dochodzie.
Ryzyko kontrahenta wynikające z wykorzystania swapów jest ograniczane poprzez nawiązywanie relacji wyłącznie z kontrahentami o wysokich ratingach oraz poprzez codzienny proces wymiany zabezpieczeń. Subfundusz zagraniczny ma również możliwość zamknięcia swapów w dowolnym momencie.
Zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub gwarantowane przez rządy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Niemiec, Francji, Włoch, Kanady, Hiszpanii, Australii lub Korei oraz przez władze samorządowe tych krajów mogą stanowić więcej niż 35% wartości aktywów netto subfunduszu zagranicznego, o ile taka ekspozycja jest zgodna z zasadą dywersyfikacji ryzyka opisaną w art. 45 (1) luksemburskiej ustawy z 2010 r. Subfundusz zagraniczny może również inwestować w szeroki zakres innych instrumentów, w tym m.in. w akcje, zbywalne papiery wartościowe (w tym warranty na zbywalne papiery wartościowe do poziomu 10% aktywów netto subfunduszu zagranicznego), papierów wartościowych typu contingent convertible (do poziomu 10% aktywów netto subfunduszu zagranicznego), obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe uregulowane w Przepisie 144A, jednostki uczestnictwa UCITS i innych UCI oraz depozyty, zgodnie z informacjami zawartymi w Rozdziale III „Ograniczenia inwestycyjne”, sekcja A) „Dozwolone inwestycje” Części III prospektu informacyjnego NN (L). Jednak inwestycje w UCITS i UCI nie mogą przekroczyć łącznie 10% aktywów netto. Inwestycje w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami będą jednak ograniczone do 20% aktywów netto.
Jeżeli subfundusz zagraniczny inwestuje w warranty na zbywalne papiery wartościowe, wartość aktywów netto może wahać się w stopniu wyższym niż miałoby to miejsce, gdyby subfundusz zagraniczny inwestował w same aktywa bazowe, z uwagi na wyższą zmienność wartości warrantu.
Subfundusz zagraniczny może ponadto angażować się w transakcje pożyczki papierów wartościowych oraz zawierać umowy odkupu papierów wartościowych.