<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

10 marca 2023

W związku z zakończeniem procesu połączenia wewnętrznego subfunduszy wydzielonych w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: NN Subfunduszu Obligacji 2 (subfunduszu przejmowanego) z NN Subfunduszem Obligacji (subfunduszem przejmującym)

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:
1. W postanowieniu § 2 ust. 4 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego skreśla się punkt 4).
2. W postanowieniu § 2 ust. 5 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego skreśla się punkt 4).
3. W części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się treść Rozdziału IV.

W dniu 10 marca 2023 r. nastąpił skutek prawny w postaci połączenia NN Subfunduszu Obligacji 2 (subfunduszu przejmowanego) z NN Subfunduszem Obligacji (subfunduszem przejmującym); został dokonany prawnie skuteczny przydział Uczestnikom subfunduszu przejmowanego Jednostek Uczestnictwa subfunduszu przejmującego; subfundusz przejmujący wstąpił w prawa i obowiązki subfunduszu przejmowanego, oraz skuteczny stał się wpis Uczestników subfunduszu przejmowanego do subrejestru uczestników subfunduszu przejmującego.

Podstawę połączenia subfunduszy stanowi zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego udzielone decyzją z dnia 17 stycznia 2023 roku (DFF.4022.1.102.2022.KS). Ogłoszenie o zamiarze połączenia zostało opublikowane na stronie internetowej www.nntfi.pl w dniu 24 stycznia 2023 r.