<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Kurz jest w górze
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

Kurz jest w górze

Thumbnail
Krzysztof KitaSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

W skrócie:

Rynki finansowe od pewnego czasu zmagają się z odejściem od wspierających wzrost gospodarczy polityk rządów i banków centralnych do znacznie bardziej zmiennego środowiska. Wybuch wojny na Ukrainie sprawił, że sytuacja stała się jeszcze bardziej niepewna. W tym otoczeniu miniony miesiąc przyniósł kontynuację spadków cen ryzykownych aktywów, za to po raz kolejny surowce sprawdziły się jako obrona przed inflacją oraz zawirowaniami geopolitycznymi i udowodniły, że mogą być ważnym elementem zdywersyfikowanego portfela. Konflikt w najbliższych tygodniach będzie dyktował notowania aktywów na rynkach finansowych. W horyzoncie miesięcy kluczowy będzie jego wpływ na inflację, wzrost gospodarczy oraz reakcje banków centralnych i rządów.

Widząc coraz wyższe odczyty inflacji i odbicie gospodarcze po pandemii, globalne rynki spodziewały się odejścia od wspierających pakietów rządowych i luźnych polityk banków centralnych. Zmiana ta następuje szybko. Prawdopodobnym jest scenariusz w na ten rok, że amerykańska Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe pięciokrotnie i zacznie zmniejszać swój bilans, podczas gdy EBC zakończy luzowanie ilościowe (QE) i dwukrotnie podniesie stopy. Inwestorzy spodziewali się w związku z tym podwyższonej zmienności na rynkach. Nie obawiali się jednak o stan gospodarki ani o sytuację spółek, które w kolejny rok wchodziły z silnymi bilansami, perspektywą poprawy wyników i przepływami obiecującymi dywidendy. Wybuch wojny na Ukrainie sprawił jednak, że sytuacja na rynkach uległa znacznej zmianie, a zarządzający zgadzają się, że wysoka zmienność utrzyma się w kolejnych tygodniach.

W takim środowisku słowa Warrena Buffeta przestają być truizmem. Nie powinno się wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka, a dywersyfikacja pozwala ograniczyć spadki wartości portfela. Wśród wszystkich klas aktywów, wyjątkowo dobrze egzamin zdały surowce. Potwierdziły swój defensywny charakter w środowisku inflacyjnym i utwierdziły rynki w przekonaniu, że powinny być częścią każdego, dobrze zdywersyfikowanego portfela. Tym bardziej, że ze względu na gospodarcze konsekwencje wojny i na nałożone na Rosję sankcje, pewna jest jedynie wysoka zmienność i inflacja. Należy również pamiętać, że zarówno Rosja jak i Ukraina są ważnymi producentami surowców.

Inwestorzy stroniący od ryzyka spoglądają w kierunku strategii dłużnych. To nadal najmniej zmienna klasa aktywów. Po obserwowanym w ostatnich miesiącach wzroście, rentowności obligacji są już dość wysokie. Zagrożeniem dla cen polskich obligacji może być utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja.

Podczas gdy oczy inwestorów skierowane są w stronę Ukrainy, trwa również wyczekiwanie na decyzje głównych banków centralnych ws. podwyżek stóp procentowych. Wysoka inflacja motywuje do zacieśniania polityki, jednak skala podwyżek stoi pod znakiem zapytania, w sytuacji, kiedy świat stoi u progu spowolnienia gospodarczego. Zatem w krótkim terminie dla rynków kluczowy będzie rozwój wydarzeń za naszą wschodnią granicą oraz odpowiedź „zachodu” na działania militarne Rosji. W dalszej części roku uwaga rynków będzie skierowana na niełatwe zadanie i odpowiedź banków centralnych, które zmierzą się z rosnącą inflacją oraz spadającymi dynamikami wzrostu gospodarczego.

Nota prawna:
Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.
NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.
Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).
Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania, NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji oraz NN Subfunduszu Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania będących subfunduszami NN Parasol FIO, NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO mogą się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L)  Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe (poza ING Pakiet Ostrożny) może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.
Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywnego Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.
Subfundusze ING Konto Funduszowe mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.
NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji, NN Subfundusz Indeks Obligacji i NN Subfundusz Obligacji 2 będące subfunduszami NN Parasol FIO oraz NN (L) Konserwatywny Plus i NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe oraz mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
NN (L) Total Return będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Warto przeczytać

Wojna przyspieszy koniec cyklu gospodarczego

Jesteśmy na ostatniej prostej ekspansji gospodarczej, uważa Bartłomiej Chyłek z NN IP TFI. Co więc c...

Thumbnail
Bartłomiej ChyłekDyrektor Zespołu Analiz

Przywyknij do inflacji

Ciężko spodziewać się powrotu do spokojnie rozwijającego się zglobalizowanego świata. Przed nami nie...

Thumbnail
Wojciech KiermaczSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.