<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Wchodząc w III kw.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

Wchodząc w III kw.

Sytuacja na rynkach akcji i obligacji, komentarz rynkowy

Thumbnail
Krzysztof KitaSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

Rynki Akcji

Od wielu miesięcy jedynym constans na rynkach pozostaje niepewność – co do stanu gospodarek, szczytu inflacji, czy wreszcie przyszłego poziomu stóp procentowych – zaś inwestorzy na całym świecie są w defensywie. Wskaźnik Fear and Greed Index, mierzący sentyment wśród inwestorów indywidualnych w USA, jest na wyjątkowo niskich poziomach. I choć często ekstremalne odczyty sugerują możliwość odwrócenia trendu, wydaje nam się, że inwestorzy za oceanem jeszcze nie uwzględnili wszystkich negatywnych czynników.

Korekta głównych indeksów na Wall Street, sięgająca na koniec czerwca od 24% w przypadku S&P 500, po 33% dla technologicznego NASDAQ, miała raczej związek z ostudzeniem mnożników cena/zysk (P/E) i dopasowaniem licznika, czyli ceny, do oczekiwań inwestorów. Jeśli zaś chodzi o mianownik, czyli zyski spółek, w krótkim terminie fundamenty wydają się solidne – dźwignia operacyjna i finansowa wspierają marże, przez co nadal oczekiwany jest wzrost wyników firm. Z tego względu część inwestorów uznaje bieżące wyceny za atrakcyjne. Jednak w przypadku spółek zgromadzonych w indeksie S&P 500 wspomniany wzrost zyskowności firm generowany jest głównie przez sektor energetyczny – po jego wyłączeniu prognozowane zyski i marże zaczynają spadać.

Źródło: Reuters, stan na 5 lipca 2022 r.

Trudniejsze dla amerykańskich przedsiębiorstw wydają się być perspektywy średnioterminowe. Coraz głośniej mówi się o nadchodzącej recesji – nie tylko w USA, ale to właśnie na największą gospodarkę świata skierowane są oczy inwestorów. Już teraz najnowszy odczyt wyprzedzającego wskaźnika aktywności gospodarczej (PMI dla przemysłu) dla Stanów Zjednoczonych wypadł znacznie poniżej oczekiwań (wstępnie w czerwcu 52,4 pkt. wobec oczekiwanych 56 pkt. i 57 pkt miesiąc wcześniej). Przewodniczący Fed, Jerome Powell, zapowiedział jednak, że amerykańska gospodarka pozostaje silna, co dało inwestorom podstawę do rozważań, że być może podwyżki stóp procentowych nie będą aż tak dotkliwe.

Nieco gorzej może wyglądać sytuacja w Europie, gdzie bank centralny jeszcze nie rozpoczął cyklu podwyżek stóp pro-centowych, nakierowanego na walkę z wysoką inflacją, a wskaźniki PMI już sygnalizują nadchodzące spowolnienie gospodarcze. Ponadto europejskie przedsiębiorstwa w większym stopniu niż amerykańskie podatne są na zagrożenia związane ze spadkiem zysków. Zwłaszcza w tych sektorach, które w trakcie pandemii przewodziły wzrostom.

W Polsce stopy procentowe znacznie już wzrosły, a spółki muszą mierzyć się z wyższymi kosztami, w tym obsługi długu, presją płacową i presją na marże. Wprawdzie część spółek z tzw. ciężkich sektorów (paliwa, energetyka, chemia) notuje solidne zyski, to niepewność związana m.in. ze słabnącą koniunkturą oraz kondycją sektora bankowego w przypadku uchwalenia tzw. wakacji kredytowych nie zachęca inwestorów zagranicznych do lokowania środków na naszym parkiecie.

Szukając pozytywów na rynku akcji, warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwszą z nich, bardziej krótko i średnio-terminową, są dywidendy. Biorąc pod uwagę wyniki i bilanse spółek dywidendowych, można spodziewać się wzrostu dzielonych z akcjonariuszami zysków o ok. 7 proc. Do tego niskie wyceny skłaniają zarządy do większych skupów akcji własnych. Funduszem, który może na tym trendzie skorzystać jest NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych.

Z kolei patrząc długoterminowo wyjątkowo istotne będzie połączenie odpowiedzialnego inwestowania z aktywnym zarządzaniem i skrupulatnym doborem spółek do portfela. Te cechy łączy ze sobą NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania, w ramach którego zarządzający starają się wytypować takie spółki, które rozwijają się w sposób zrównoważony i świadomie planują długoterminowe działania. Takie spółki mają szansę łagodniej przejść przez recesję, a później lepiej wykorzystać nadarzające się okazje biznesowe.
 

Rynki Obligacji

Na rynku długu najważniejszymi czynnikami wpływającymi obecnie na notowania są inflacja, stopy procentowe i możliwa recesja. W większości krajów na świecie utrzymuje się wysoka inflacja, która pojawiła się po pandemii COVID-19 i po wybuchu wojny w Ukrainie.

Jeśli gospodarki nie dotknie kolejny szok, to można oczekiwać, że zbliżamy się do szczytowych odczytów CPI, chociaż działania banków centralnych nakierowane na walkę z rosnącymi cenami są na różnych etapach. Amerykański Fed dopiero zaczął podnosić stopy procentowe, Europejski Bank Centralny jeszcze takiej decyzji nie podjął (choć zapowiedział pierwszą podwyżkę na lipiec), zaś NBP jest już po dziewięciu podwyżkach łącznie o niemal 6 pkt. proc.

Inwestorzy na zmianę starają się przewidzieć i wycenić następne działania banków centralnych w scenariuszu inflacyjnym i recesyjnym. Efektem jest podwyższona zmienność, przy czym istotnym wahaniom podlegają w zdecydowanej mierze rentowności instrumentów krótkoterminowych. W dłuższym terminie rynki zakładają, że konieczne będzie ponowne obniżanie stóp procentowych, przez co rentowności papierów o dłuższym niż dwa lata terminie do wykupu pozostają relatywnie stabilne.

Jeśli chodzi o najbliższy okres, wyróżnić można dwie skrajne ścieżki – taką, w której banki centralne będą chciały walczyć z inflacją za wszelką cenę, nawet narażając gospodarki na wieloletnią recesję. Wtedy po okresie szybkich wzrostów stóp bazowych, prawdopodobnie konieczne będzie szybkie odwracanie polityki pieniężnej. W drugiej ścieżce, w trosce o gospodarkę działania te będą bardziej umiarkowane, a presja inflacyjna obniży się częściowo samoistnie, ze względu właśnie na pogorszenie koniunktury i słabnący popyt. Pomiędzy nimi może się wiele wydarzyć, dlatego trzeba na bieżąco obserwować publikowane dane i reakcje banków centralnych. Przy czym już teraz widać, że polityka pieniężna w USA jest bardziej zdecydowana niż w Unii Europejskiej.

Poza czynnikami fundamentalnymi, warto zwrócić uwagę na wycenę polskich obligacji skarbowych. Po ostatniej wyprzedaży rentowności znajdują się na relatywnie wysokich poziomach. Atrakcyjne oprocentowanie względem rynków rozwiniętych czy nawet rozwijających się może oznaczać większe zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych. Cykl podwyżek stóp wyceniony jest obecnie na 8,25% do końca roku w Polsce. To oznacza, że RPP musiałaby podnosić stopy powyżej tego poziomu, aby zaskoczyć negatywnie uczestników rynku i istotnie wpłynąć na wyceny obligacji. Dostępne statystyki podpowiadają również, że zarówno duzi inwestorzy zagraniczni, jak i krajowi indywidualni, niedoważają nasze papiery. Na wyprzedanym rynku często stanowi to wsparcie do co najmniej korekcyjnych spadków rentowności.

Dla funduszy inwestycyjnych jest to o tyle korzystna sytuacja, że znacznie częściej niż inwestor indywidualny zarabiają na zmianach cen obligacji. Zmniejszające się tempo aktywności gospodarczej i potencjalna stabilizacja momentum inflacji będą dla RPP motywacją do ostrożniejszych działań po posiedzeniu w lipcu. Wraz z pogarszaniem się danych ceny obligacji mają szansę na stabilizację, a być może nawet na wzrosty, co fundusze mogą w przyszłości wykorzystać do generowania zysku.

Choć czas na fundusze o długiej duracji (czyli parametrze wrażliwości obligacji na zmiany stóp procentowych) prawdopodobnie dopiero nadejdzie, to uwagę zwracają obecnie fundusze papierów krótkoterminowych. Wysokie rentowności portfeli, w tym naszych NN Konserwatywny, NN (L) Konserwatywny Plus i NN (L) Obligacji Korporacyjnych zachęcają do tego, aby wykorzystać zbliżający się punkt zwrotny w trendzie rosnących dochodowości do budowy własnego koszyka inwestycyjnego.

Zwłaszcza, że portfele tych funduszy w znacznym stopniu składają się z instrumentów zmiennokuponowych. Te w mniejszym stopniu podlegają wahaniom cen przy zmianach stóp procentowych, zaś korzystają teraz z najwyższych od 20 lat stawek WIBOR. Z kolei jeśli chodzi o część portfela o stałym oprocentowaniu, rentowności polskich obligacji dotarły na wieloletnie maksima. Nawet jeżeli stopy procentowe NBP jeszcze wzrosną, to przestrzeń do podwyżek jest już relatywnie niewielka, a spadek cen wynikły z tych podwyżek zostanie z nadwyżką zrekompensowany wysokimi odsetkami.

Nota prawna:
Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.
NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.  Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek, NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania, NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji będących subfunduszami NN Parasol FIO oraz NN Subfunduszu Total Return (L) będącego subfunduszem NN SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L)   Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe (poza ING Pakiet Ostrożny) może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Konserwatywnego Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) oraz NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.  Subfundusze ING Konto Funduszowe mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI. NN Subfundusz Konserwatywny, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Obligacji 2, NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji i NN Subfundusz Indeks Obligacji będące subfunduszami NN Parasol FIO oraz NN (L) Konserwatywny Plus i NN (L) Obligacji Plus będące subfunduszami NN SFIO oraz subfundusze NN Perspektywa SFIO i subfundusze ING Konto Funduszowe mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.  NN (L) Total Return będący subfunduszem NN SFIO stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Warto przeczytać

Surowce może czekać powtórka z lat 70. ubiegłego wieku

Co dalej z cenami surowców?

Thumbnail
Wojciech KiermaczSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

NN Investment Partners TFI uzupełnia ofertę o fundusz obligacji korporacyjnych

NN Investment Partners TFI uzupełnia bogatą ofertę funduszy dłużnych o aktywnie zarządzany fundusz o...

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.