<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ty masz swoją perspektywę i cele. My pomagamy je zrealizować - NN Perspektywa
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ty masz swoją perspektywę i cele.
My pomagamy je zrealizować.

Wakacje, remont, emerytura, kupno mieszkania czy też bezpieczeństwo finansowe. Niezależnie od tego jaki będzie Twój cel, warto być na niego przygotowanym. Kiedy zaczynasz na poważnie myśleć o oszczędzaniu czy też inwestowaniu swoich pieniędzy, NN Perspektywa to produkt stworzony dla Ciebie.

Dlaczego warto?

 Możliwość inwestowania już od 200 zł  

 Możliwość wypłaty środków w każdym momencie 

 Stabilny sposób na pomnażanie oszczędności

 Konsekwentne inwestowanie zgodnie z obranym planem

Zobacz, jak działa Perspektywa:

Najczęściej zadawane pytania

NN Perspektywa to fundusz inwestycyjny, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa Twoich oszczędności i pomnożenie ich w dłuższej perspektywie czasowej.

 • Zyski i opłaty

 • Sposób działania

 • Dostępne fundusze

 • Jak zainwestować

Zyski i opłaty

 • Kto zarządza moimi środkami?

  Doborem funduszy i zarządzaniem portfelem inwestycyjnym zajmuje się doświadczony zespół zarządzających NN Investment Partners. Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy finansowej. Nasza filozofia inwestycyjna opiera się na przejrzystości i odpowiedzialnym inwestowaniu.

 • Ile wynoszą opłaty w produkcie?

  Najwyższa opłata za zarządzanie dotyczy jednostki A i wynosi ona 2,1% w skali roku. Wraz z upływem lat kalendarzowych maleje ona do 1,3%. Automatyczne obniżanie opłaty za zarządzanie jest podyktowane stopniowym wzrostem udziału funduszy dłużnych w portfelu. W zależności od tego u jakiego dystrybutora nabywane są jednostki uczestnictwa, może być pobrana również opłata dystrybucyjna. Jej maksymalna wysokość jest określona w Prospekcie Informacyjnym funduszu i wynosi 3%. Dokładnej wysokości opłaty dystrybucyjnej należy szukać w tabeli opłat Twojego dystrybutora.

Sposób działania

 • Jak działa NN Perspektywa SFIO?

  NN Perspektywa jest funduszem inwestycyjnym, stworzonym specjalnie z myślą o regularnym odkładaniu pieniędzy i pomnażaniu oszczędności. Produkt ma formę funduszu inwestującego w różnorodne fundusze inwestycyjne zarządzane przez NN Investment Partners (fundusz funduszy). W strukturze portfela wraz z upływem czasu rośnie udział funduszy obligacji i gotówkowych, co pozwala najpierw skoncentrować się na pomnażaniu kapitału, a w miarę zbliżania się do celu na zapewnianiu większego bezpieczeństwa inwestycji. Podział składek oraz wcześniej zgromadzonych środków pomiędzy fundusze akcji i obligacji zmienia się płynnie z upływem czasu. Ty określasz tylko, do kiedy chcesz oszczędzać, czyli wyznaczasz datę docelową Twojej inwestycji. My dbamy o to, by struktura Twoich oszczędności odpowiadała wybranemu przez Ciebie horyzontowi czasowemu, tj. by nie była zbyt ryzykowna. Dlatego wraz z upływem czasu Twoje oszczędności są w coraz większej części lokowane w bardziej bezpieczne fundusze. Podział środków pomiędzy główne kategorie funduszy jest szczegółowo określony dla każdego roku kalendarzowego. Naniesiony na wykres tworzy tzw. ścieżkę alokacji jaką przejdą strategie NN Perspektywa. Ścieżka alokacji jest zbudowana ostrożnie i w oparciu o konserwatywne założenia. Modelowy udział akcji na ścieżce nie przekracza 60% wartości portfela.

 • Co to jest ścieżka alokacji?
  Ścieżka alokacji to naniesiona na wykres dokładna tabela z wagami poszczególnych kategorii funduszy (akcji, obligacji itp.) w danych latach kalendarzowych. Wagi te zmieniają się z biegiem czasu. Każda strategia NN Perspektywa ma swoją wytyczoną ścieżkę alokacji, którą przebędzie od początku swojej działalności do momentu osiągnięcia daty docelowej (roku określonego w nazwie subfunduszu).
 • Czy możliwe są odchylenia od ścieżki alokacji?
  Dopuszczalne są jedynie tymczasowe drobne odchylenia od ścieżki alokacji wynikające ze zmian wartości poszczególnych funduszy. Odchylenia te są eliminowane przez proces tzw. kwartalnego rebalancingu, bądź częściej jeśli wartość odchylenia jest znaczna.
 • Czy NN Perspektywa jest funduszem aktywnej alokacji?
  Nie. W tej strategii dążymy do unikania emocjonalnych reakcji i ryzykownych prób przewidzenia kierunku, w którym podąży rynek. Skład portfela NN Perspektywa będzie przede wszystkim powiązany z tzw. data docelową, czyli czasem, w którym zrealizowany ma być cel inwestycyjny. Przejściowe zawirowania na rynkach nie będą pretekstem do zmniejszania zaangażowania w fundusze akcyjne. Wprost przeciwnie – duże spadki na giełdach powodować mogą odchylenia od ścieżki alokacji i zarządzający będzie uzupełniał portfel tanimi funduszami akcyjnymi. Z kolei gwałtowne wzrosty będą wymuszały częściową sprzedaż drogich funduszy.

Dostępne fundusze

 • Co oznacza liczba zawarta w nazwie produktu?

  Jest to tzw. data docelowa, czyli rok, w którym planujesz wypłacić część lub całość zgromadzonych środków i zrealizować swoje cele finansowe. Jest to również data, kiedy dany subfundusz osiągnie docelową, stałą alokację aktywów, czyli do 100% w funduszach obligacji oraz krótkoterminowych obligacji.

 • W co inwestowane będą moje pieniądze?

  Poszczególne strategie NN Perspektywa inwestują w polskie i zagraniczne fundusze NN. Są więc to tzw. fundusze funduszy. Za ich pomocą Twoje oszczędności będą inwestowane nie tylko w Polsce, ale częściowo również na globalnych rynkach finansowych. Zyskujesz dostęp do różnorodnych funduszy inwestycyjnych. Możesz zarabiać na wzroście cen akcji polskich i zagranicznych spółek, ale również obligacji emitowanych przez rządy i korporacje.

 • Jak dobrać swoją Perspektywę?

  Wystarczy odpowiedź na jedno pytanie: Jak długo chcę oszczędzać? Przykładowo, jeżeli chcesz oszczędzać na większy wydatek za 10 lat, czyli w 2030 roku, to NN Perspektywa 2030 jest rozwiązaniem dla Ciebie.

 • Jaki jest poziom ryzyka?

  Ogólny poziom ryzyka w zależności od strategii oraz roku kalendarzowego waha się od „stosunkowo wysokiego” czyli 4 na 7 (NN Perspektywa 2055) do „umiarkowanego” czyli 3 na 7 (NN Perspektywa 2025). Jednocześnie ze zmianą alokacji aktywów strategii NN Perspektywa zmienia się również profil ryzyka. Wraz z upływem czasu i zbliżaniem się do daty docelowej płynnie rośnie udział bezpieczniejszych klas aktywów w portfelu inwestycyjnym. Tym samym ryzyko danej strategii jest mniejsze. Maleje ono płynnie z upływem czasu, jednak jego profil określony w prospekcie zmienia się skokowo, przy przejściu do niższej kategorii (np. ze średniego na umiarkowane). Wszystkie ryzyka związane z inwestowaniem w NN Perspektywa są szczegółowo opisane w Prospekcie Informacyjnym funduszu.

 • Co się dzieje po osiągnięciu przez subfundusz daty docelowej?

  Po osiągnięciu daty docelowej dana strategia (np. NN Perspektywa 2020) będzie kontynuowała swoją działalność osiągając docelową alokację aktywów - zgodnie z którą do 100% portfela mogą stanowić fundusze obligacji. Taka alokacja pozostanie już na stałe a fundusz będzie kontynuwał swoją działalność.

Jak zainwestować

 • Jak mogę zacząć oszczędzanie w NN Perspektywa?

  Fundusze NN Perspektywa są dostępne m.in. na platformie NNTFI24.pl

 • Jak najlepiej oszczędzać?

  Regularnie. W oszczędzaniu liczy się cierpliwość i dyscyplina. Nawet stosunkowo nieduże kwoty wpłacane regularnie w długim okresie pozwalają zgromadzić znaczące oszczędności. Kapitał jest efektywnie pomnażany dzięki mechanizmowi procentu składanego. Procent składany to połączenie czasu i regularności, które sprawia, że zyski kumulują się i są podobne do rosnącej kuli śniegu. I tak jak kula to suma wielu płatków śniegu, tak nawet największe kapitały to po prostu suma wielu drobnych kwot. Dodatkowo regularne wpłaty pozwalają na uśrednianie ceny zakupu jednostek uczestnictwa. W efekcie Twoje oszczędności są mniej narażone na wahania cen akcji i obligacji.

 • Jak długo muszę oszczędzać?

  Choć każdy z subfunduszy ma określona datę docelową, to Ty decydujesz jak długo chcesz oszczędzać. Możesz w każdej chwili wypłacić środki lub przenieść do innego subfunduszu.

 • Czy mogę zmienić moją Perspektywę?

  Tak. W dowolnym momencie możesz przenieść swoje oszczędności do innego funduszu NN Perspektywa (np. z NN Perspektywa 2020 do NN Perspektywa 2025). Operacja ta odbywa się w ramach funduszu parasolowego, przez co nie zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki.