<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) | Słownik NN TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)

osoba prawna, zarządzana i reprezentowana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE), stanowiąca odrębną masę majątkową i nieposiadająca zdolności upadłościowej, czyli niemogąca ogłosić bankructwa. OFE zajmuje się gromadzeniem i inwestowaniem środków zebranych na indywidualnych kontach członków, z przeznaczeniem na świadczenia emerytalne w ramach tzw. II filaru. Wartość jednostek rozrachunkowych członków na indywidualnych rachunkach wyceniana jest każdego dnia roboczego w oparciu o aktualną wartość rynkową aktywów OFE i sumę jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach prowadzonych przez dane OFE.

Do opłat związanych z OFE należą: opłata za zarządzanie (pobierana z aktywów funduszu proporcjonalnie do zgromadzonych środków; opłatę za zarządzanie ponosi każdy z członków funduszu) oraz opłata od składki (pobierana w formie potrącenia określonej procentowo kwoty ze składek wpłacanych do funduszu).

Środki zgromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu bądź nabyciu dyspozycji przez daną osobę w przypadku śmierci właściciela rachunku. Dodatkowo członek OFE wyznacza osoby uposażone, którym zostają przekazywane środki z OFE po jego śmierci, bez względu na status dziedziczenia spadku. OFE podlegają nadzorowi państwa sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego.