NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Podaj swój wiek: 18
Ile miesięcznie chcesz odkładać w PLN? 50
W jakim wieku chcesz wypłacić środki? 35

Dlaczego warto?

Ważna informacja:

Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny, zatem prezentowane wyniki nie stanowią prognozy ani gwarancji przyszłych zysków. Wyliczenia oparte są na założeniu dokonywania comiesięcznej wpłaty składki w kwocie wskazanej przez użytkownika, miesięcznej kapitalizacji oraz stanowiący założenie teoretyczne roczny zysk w wysokości 4%. Pozostałe parametry (wysokość miesięcznych wpłat i okres dokonywania wpłat) określane są przez użytkownika. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne NN nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne NN są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych NN oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i na stronie nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., u Dystrybutorów i na stronie nntfi.pl.